shrii vishhNu sahasranaama stotram.

          shriimaan.h veN^kaTa naadhaaryaH kavitaarkika kesarii .
          vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ..

          shuklaambaradharaM vishhNuM shashivarNaM chatur bhujat.hM .
          prasanna vadanaM dhyaayet.hsarva vighnopashaantaye .. 1 ..

          yasya dvirada vaktraadyaaH paarishhadyaaH parashshataM.
          vighnaM nighnanti satataM vishhvaksenaM tamaashraye .. 2 ..

          vyaasaM vasishhTha naptaaraM shakteH pautramakalmashhaM.
          paraasharaatmajaM vande shukataataM taponidhiM.. 3 ..

          vyaasaaya vishhNuruupaaya vyaasa ruupaaya vishhNave .
          namo vai brahma nidhaye vaasishhThaaya namo namaH .. 4 ..

          avikaaraaya shuddhaaya nityaaya paramaatmane .
          sadaika ruupa ruupaaya vishhNave sarva jishhNave .. 5 ..

          yasya smaraNa maatreNa janma saMsaara bandhanaat.h .
          vimuchyate namastasmai vishhNave prabhavishhNave .. 6 ..
          .. oM namo vishhNave prabhavishhNave ..

     shrii vaishampaayana uvaacha -----
          shrutvaa dharmaanasheshheNa paavanaani cha sarvashaH .
          yudhishhThiraH shaantanavaM punarevaabhyabhaashhata .. 7 ..

     yudhishhThira uvaacha -----
          kimekaM daivataM loke kiMvapyekaM paraayaNaM.
          stuvantaH kaM kamarchantaH praapnuyurmaanavaaH shubhaM.. 8 ..

          ko dharmaH sarvadharmaaNaaM bhavataH paramo mataH .
          kiM japan.h muchyate jantur.h janma saMsaara bandhanaat.h.. 9 ..

     shrii bhiishhma uvaacha -----
          jagatprabhuM devedevam.h anantaM purushhottamam.h .
          stuvannaama sahasreNa purushhaH satatotthitaH .. 10 ..

          tameva chaarchayannityaM bhaktyaa purushhamavyayaM.
          dhyaayan.h stuvannamasyaM shcha yajamaanastameva cha .. 11 ..

          anaadinidhanaM vishhNuM sarvaloka maheshvaraM.
          lokaadhyakshaM stuvannityaM sarvaduHkhaatigo bhavet.h.. 12 ..

          brahmaNyaM sarva dharma~naM lokaanaaM kiirtivardhanaM.
          lokanaathaM mahadbhuutaM sarvabhuuta bhavodbhavaM.. 13 ..

          eshha me sarvadharmaaNaaM dharmo{.a}dhikatamo mataH .
          yadbhaktyaa puNDariikaakshaM stavairarchennaraH sadaa .. 14 ..

          paramaM yo mayattejaH paramaM yo mahattapaH .
          paramaM yo mahad brahma paramaM yaH paraayaNaM.. 15 ..

          pavitraaNaaM pavitraM yo maN^gaLaanaaM cha maN^galaM.
          daivataM devataanaaM cha bhuutaanaaM yo{.a}vyayaH pitaa .. 16 ..

          yataH sarvaaNi bhuutaani bhavantyaadi yugaagame .
          yasmiM shcha pralayaM yaanti punareva yugakshaye .. 17 ..

          tasya loka pradhaanasya jagannaathasya bhuupate .
          vishhNor.h naama sahasraM me shR^iNu paapabhayaapahaM.. 18 ..

          yaani naamaani gauNaani vikhyaataani mahaatmanaH .
          R^ishhibhiH parigiitaani taani vakshyaami bhuutaye .. 19 ..

          R^ishhirnaamnaaM sahasrasya vedavyaaso mahaamuniH ..
          chhando{.a}nushhTup.h tathaa devo bhagavaan.h devakiisutaH .. 20 ..

          amR^itaaM shuudbhavo biijaM shaktirdevakii nandanaH .
          trisaamaa hR^idayaM tasya shaantyarthe viniyujyate .. 21 ..

          vishhNuM jishhNuM mahaavishhNuM prabhavishhNuM maheshvaraM.
          anekaruupa daityaantaM namaami purushhottamaM.. 22 ..

          asya shrii vishhNordivya sahasranaama stotra mahaamantrasya .
          shrii vedavyaaso bhagavaanR^ishhiH .
          anushhThup chhandaH .
          shrii mahaavishhnuH paramaatmaa shriimannaaraayaNo devataa .
          amR^itaaM shuudbhavo bhaanuriti biijaM.
          devakii nandanaH srashhTetishaktiH .
          udbhavaH kshobhaNo deva iti paramo mantraH .
          shaN^khabhR^innandakii chakriiti kiilakam.h .
          shaarN^ga dhanvaa gadaadhara ityastram.h .
          rathaaN^ga paaNi rakshobhya iti netram.h .
          trisaamaa saamagaH saameti kavachaM.
          aanandaM parabrahmeti yoniH .
          R^ituH sudarshanaH kaala iti digbandhaH .
          shriivishvaruupa iti dhyaanaM.
          shrii mahaavishhNu priityarthe sahasra naama jape viniyogaH ..

     dhyaanaM
          kshiirodanvat.h pradeshe shuchimaNi vilasatsaikate mauktikaanaaM
          maalaakL^iptaasanasthaH sphaTikamaNinibhairmauktikairmaNDitaaN^gaH .
          shubhrairabhrai radabhrai rupari virachitair muktapiiyuushha varshhaiH
          aanandii naH puniiyaadari nalinagadaa shaN^khapaaNir mukundaH ..

          bhuuH paadau yasya naabhir.h viyadasuranilash chandra suuryau cha netre
          karNaa vaashaaH shiro dyaur mukhamapi dahano yasya vaasteyamabdhiH .
          antaHsthaM yasya vishvaM suranarakhagagobhogi gandharvadaityaiH
          chitraM raMramyate taM tribhuvana vapushhaM vishhNumiishaM namaami ..

          shaantaakaaraM bhujagashayanaM padmanaabhaM sureshaM
          vishvaadhaaraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhaaN^gaM.

          lakshmiikaantaM kamalanayanaM yogihR^id.h dhyaana gamyaM
          vande vishhNuM bhavabhayaharaM sarvalokaika naathaM..

          meghashyaamaM piita kausheyavaasaM
          shriivatsaaN^kaM kaustubhod.h bhaasitaaN^gaM.
          puNyopetaM puNDariikaayataakshaM
          vishhNuM vande sarvalokaikanaathaM..

          sashaN^kha chakraM sakiriiTa kuNDalaM
          sapiitavastraM sarasiiruhekshaNaM.
          sahaaravakshaH sthalashobhi kaustubhaM
          namaami vishhNuM shirasaa chaturbhujaM..

          chhaayaayaaM paarijaatasya hemasiMhaasanopari
          aasiinamambudashyaamam.h aayataaksha malaN^kR^itam.h .
          chandraananaM chaturbaahuM shriivatsaaN^kita vakshasaM
          rukmiNii satyabhaamaabhyaaM sahitaM kR^ishhNamaashraye ..

                                                            .. hariH oM ..

          vishvaM vishhNur.h vashhaTkaaro bhuutabhavya bhavatprabhuH .
          bhuutakR^id bhuutabhR^id.h bhaavo bhuutaatmaa bhuuta bhaavanaH .. 1 ..

          puutaatmaa paramaatmaa cha muktaanaaM paramaa gatiH .
          avyayaH purushhaH saakshii kshetraGYo.akshara eva cha .. 2 ..

          yogo yogavidaaM netaa pradhaanapurushheshvaraH .
          naarasiMhavapuH shriimaan.h keshavaH purushhottamaH .. 3 ..

          sarvaH sharvaH shivaH sthaNur bhuutaadir.h nidhiravyayaH .
          sambhavo bhaavano bhartaa prabhavaH prabhuriishvaraH .. 4 ..

          svayaMbhuuH shambhuraadityaH pushhkaraaksho mahaasvanaH .
          anaadinidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamaH .. 5 ..

          aprameyo hR^ishhiikeshaH padmanaabho{.a}maraprabhuH .
          vishvakarmaa manustvashhTaa sthavishhThaH sthaviro dhruvaH .. 6 ..

          agraahyaH shaashvataH kR^ishhNo lohitaakshaH pratardanaH .
          prabhuuta strikakubdhaama pavitraM maN^gaLaM paraM.. 7 ..

          iishaanaH praaNadaH praaNo jyeshhThaH shreshhThaH prajaapatiH .
          hiraNyagarbho bhuugarbho maadhavo madhusuudanaH .. 8 ..

          iishvaro vikramii dhanvii medhaavii vikramaH kramaH .
          anuttamo duraadharshhaH kR^itaGYaH kR^itiraatmavaan.h.. 9 ..

          sureshaH sharaNaM sharma vishvaretaaH prajaabhavaH .
          ahassaMvatsaro vyaalaH pratyayaH sarvadarshanaH .. 10 ..

          ajaH sarveshvaraH siddhaH siddhiH sarvaadirachyutaH .
          vR^ishhaakapir ameyaatmaa sarvayoga vinis sR^itaH .. 11 ..

          vasur.h vasumanaas.h satyassamaatmaa saMmitaH samaH .
          amoghaH puNDariikaaksho vR^ishhakarmaa vR^ishhaakR^itiH .. 12 ..

          rudro bahushiraa babhrur.h vishvayoniH shuchishravaaH .
          amR^itaH shaashvata sthaaNur.h varaaroho mahaatapaaH .. 13 ..

          sarvagaH sarvavid.h bhaanur.h vishhvakseno janaardanaH .
          vedo vedavidavyaN^go vedaaN^go vedavit.hkaviH .. 14 ..

          lokaadhyakshaH suraadhyaksho dharmaadhyakshaH kR^itaakR^itaH .
          chaturaatmaa chaturvyuuhash.h chaturdaMshhTrash.h chatur bhujaH .. 15 ..

          bhraajishhNur.h bhojanaM bhoktaa sahishhNur jagadaadijaH .
          anagho vijayo jetaa vishvayoniH punarvasuH .. 16 ..

          upendro vaamanaH praaMshuramoghaH shuchiruurjitaH .
          atiindraH saMgrahaH sargo dhR^itaatmaa niyamo yamaH .. 17 ..

          vedyo vaidyaH sadaayogii viirahaa maadhavo madhuH .
          atiindriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalaH .. 18 ..

          mahaabuddhir.h mahaaviiryo mahaashaktir.h mahaadyutiH .
          anirdeshyavapuH shriimaan ameyaatmaa mahaadridhR^it.h.. 19 ..

          maheshhvaaso mahiibhartaa shriinivaasaH sataaM gatiH .
          aniruddhaH suraanando govindo govidaaM patiH .. 20 ..

          mariichirdamano haMsaH suparNo bhujagottamaH .
          hiraNyanaabhaH sutapaaH padmanaabhaH prajaapatiH .. 21..

          amR^ityuH sarvadR^ik siMhaH saMdhaataa sandhimaan.hsthiraH .
          ajo durmarshhaNaH shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa .. 22 ..

          gururgurutamo dhaamaH satya satyaparaakramaH .
          nimishho{.a}nimishhaH sragvii vaachaspatirudaaradhiiH .. 23 ..

          agraNiir graamaNiiH shriimaan.h nyaayo netaa samiiraNaH .
          sahasra muurdhaa vishvaatmaa sahasraakshaH sahasrapaat.h.. 24 ..

          aavartano nivR^ittaatmaa saMvR^itaH saMpramardanaH .
          ahaH saMvartako vanhiranilo dharaNiidharaH .. 25 ..

          suprasaadaH prasannaatmaa vishvasR^igvishvabhugvibhuH .
          satkartaa satkR^itaH saadhurjanhur.h naaraayaNo naraH .. 26 ..

          asaMkhyeyo{.a}prameyaatmaa vishishhTaH shishhTakR^ichchhuchiH .
          siddhaarthaH siddhasaM kalpaH siddhidaH siddhisaadhanaH .. 27 ..

          vR^ishhaahii vR^ishhabho vishhNurvR^ishhaparvaa vR^ishhodaraH .
          vardhano vardhamaanashcha viviktaH shrutisaagaraH .. 28..

          subhujo durdharo vaagmii mahendro vasudo vasuH .
          naikaruupo bR^ihadruupaH shipivishhTaH prakaashanaH .. 29..

          ojastejodyutidharaH prakaashaatmaa prataapanaH .
          R^iddhaH spashhTaaksharo mantrashchandraaMshurbhaaskaradyutiH .. 30..

          amR^itaaMshuudbhavo bhaanuH shashabinduH sureshvaraH .
          aushhadhaM jagataH setuH satyadharmaparaakramaH .. 31..

          bhuuta bhavya bhavannaathaH pavagaH paavano.analaH .
          kaamahaa kaamakR^itkaantaH kaamaH kaamapradaH prabhuH .. 32..

          yugaadikR^id.h yugaavarto naikamaayo mahaashanaH .
          adR^ishyo vyaktaruupashcha sahasrajidanantajit.h.. 33..

          ishhTo.avishishhTaH shishhTeshhTaH shikhaNDii nahushho vR^ishhaH .
          krodhaho kridhakR^itkartaa vishvabaahurmahiidharaH .. 34..

          achyutaH prathitaH praaNaH praaNado vaasavaanujaH .
          apaaMnidhiradhishhThaanamapramattaH pratishhThitaH .. 35..

          skandaH skandadharo dhuryo varado vaayuvaahanaH .
          vaasudevo bR^ihadbhaanuraadi devaH purandaraH .. 36..

          ashokaH taaraNastaaraH shuuraH shaurirjaneshvaraH .
          anukuulaH shataavartaH padmii padmanibhekshaNaH .. 37..

          padmanaabho{.a}ravindaakshaH padmagarbhaH shariirabhR^it.h.
          maharddhirR^iddho vR^iddhaatmaa mahaaksho garuDadhvajaH .. 38..

          atulaH sharabho bhiimaH samayaGYo havirhariH .
          sarvalakshaNalakshaNyo lakshmiivaan.hsamitiMjayaH .. 39..

          viksharo rohito maargo heturdaamodaraH sahaH .
          mahiidharo mahaabhaago vegavaanamitaashanaH .. 40..

          udbhavaH kshobhaNo devaH shriigarbhaH parameshvaraH .
          karaNaM kaaraNaM kartaa vikartaa gahano guhaH .. 41..

          vyavasaayo vyavasthaanaH saMsthaanaH sthaanado dhruvaH .
          pararddhiH paramaspashhTaH tushhTaH pushhTaH shubhekshaNaH .. 42..

          raamo viraamo virajo maargo neyo nayo.anayaH .
          viiraH shaktimataaM shreshhTho dharmo dharmaviduttamaH .. 43..

          vaikuNThaH purushhaH praaNaH praaNadaH praNavaH pR^ithuH .
          hiraNyagarbhaH shatrughno vyaapto vaayuradhokshajaH .. 44..

          R^ituH sudarshanaH kaalaH parameshhThii parigrahaH .
          ugraH saMvatsaro daksho vishraamo vishvadakshiNaH .. 45..

          vistaaraH sthaavarasthaaNuH pramaaNaM biijamavyayaM.
          artho.anartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanaH .. 46..

          anirviNNaH sthavishhTho{.a}bhuurdharmayuupo mahaamakhaH .
          nakshatranemirnakshatrii kshamaH kshaamaH samiihanaH .. 47..

          yaGYa ijyo mahejyashcha kratuH satraM sataaM gatiH .
          sarvadarshii vimuktaatmaa sarvaGYo GYaanamuttamaM.. 48..

          suvrataH sumukhaH suukshmaH sughoshhaH sukhadaH suhR^it.h.
          manoharo jitakrodho viirabaahur.h vidaaraNaH .. 49..

          svaapanaH svavasho vyaapii naikaatmaa naikakarmakR^it.h.
          vatsaro vatsalo vatsii ratnagarbho dhaneshvaraH .. 50..

          dharmagubdharmakR^iddharmii sadakshara masatksharam.h.
          aviGYaataa sahastraaMshur.h vidhaataa kR^ita lakshaNaH .. 51..

          gabhastinemiH sattvasthaH siMho bhuutamaheshvaraH .
          aadidevo mahaadevo devesho devabhR^idguruH .. 52..

          uttaro gopatir.h goptaa GYaanagamyaH puraatanaH .
          shariirabhuutabhR^idbhoktaa kapiindro bhuuridakshiNaH .. 53..

          somapo{.a}mR^itapaH somaH purujit.h purusattamaH .
          vinayo jayaH satyasaMdho daashaarhaH saatvataaM patiH .. 54..

          jiivo vinayitaa saakshii mukundo.amitavikramaH .
          ambhonidhiranantaatmaa mahodadhishayo.antakaH .. 55..

          ajo mahaarhaH svaabhaavyo jitaamitraH pramodanaH .
          aanando nandano nandaH satyadharmaa trivikramaH .. 56..

          maharshhiH kapilaachaaryaH kR^itaGYo mediniipatiH .
          tripadastridashaadhyaksho mahaashR^iN^gaH kR^itaantakR^it.h.. 57..

          mahaavaraaho govindaH sushheNaH kanakaaN^gadii .
          guhyo gabhiiro gahano guptaH chakra gadaadharaH .. 58..

          vedhaaH svaaN^go{.a}jitaH kR^ishhNo dR^iDhaH saMkarshhaNo.achyutaH.
          varuuNo vaaruNo vR^ikshaH pushhkaraaksho mahaamanaaH .. 59..

          bhagavaan.h bhagahaa nandii vanamaalii halaayudhaH .
          aadityo jyotiraadityaH sahishhNur.h gatisattamaH .. 60..

          sudhanvaa khaNDaparashur.h daaruNo draviNapradaH .
          divispR^ik.h sarvadR^igvyaaso vaachaspatir.h ayonijaH .. 61..

          trisaamaa saamagaH saama nirvaaNaM bheshhajaM bhishhak .
          saMnyaasakR^ichchhamaH shaanto nishhThaa shaantiH paraayaNam.. 62..

          shubhaaN^gaH shaantidaH srashhTaa kumudaH kuvaleshayaH .
          gohito gopatirgoptaa vR^ishhabhaaksho vR^ishhapriyaH .. 63..

          anivartii nivR^ittaatmaa saMksheptaa kshemakR^ichchhivaH .
          shriivatsavakshaaH shriivaasaH shriipatiH shriimataaM varaH .. 64..

          shriidaH shriishaH shriinivaasaH shriinidhiH shriivibhaavanaH .
          shriidharaH shriikaraH shreyaH shriimaan.h lokatrayaashrayaH .. 65..

          svaxaH svaN^gaH shataanando nandir.h jyotir.h gaNeshvaraH .
          vijitaatmaa vidheyaatmaa satkiirtish.h chhinna saMshayaH .. 66..

          udiirNaH sarvataH chakshuraniishaH shaashvatasthiraH .
          bhuushayo bhuushhaNo bhuutirvishokaH shokanaashanaH ..67..

          archishhmaanarchitaH kumbho vishuddhaatmaa vishodhanaH .
          aniruddho{.a}pratirathaH pradyumno{.a}mitavikramaH .. 68..

          kaalaneminihaa viiraH shauriH shuurajaneshvaraH .
          trilokaatmaa trilokeshaH keshavaH keshihaa hariH .. 69..

          kaamadevaH kaamapaalaH kaamii kaantaH kR^itaagamaH .
          anirdeshyavapur.h vishhNur.h viiro{.a}nanto dhanaMjayaH .. 70..

          brahmaNyo brahmakR^id brahmaa brahma brahma vivardhanaH .
          brahmavid braahmaNo brahmii brahmaGYo braahmaNapriyaH .. 71..

          mahaakramo mahaakarmaa mahaatejaa mahoragaH .
          mahaakratur.h mahaayajvaa mahaayaGYo mahaahaviH .. 72..

          stavyaH stavapriyaH stotraM stutiH stotaa raNapriyaH .
          puurNaH puurayitaa puNyaH puNyakiirtiranaamayaH .. 73..

          manojavas.h tiirthakaro vasuretaa vasupradaH .
          vasuprado vaasudevo vasurvasumanaa haviH .. 74..

          sadgatiH satkR^itiH sattaa sadbhuutiH satparaayaNaH .
          shuuraseno yadushreshhThaH sannivaasaH suyaamunaH .. 75..

          bhuutaavaaso vaasudevaH sarvaasunilayo{.a}nalaH .
          darpahaa darpado dR^ipto durdharo{.a}thaaparaajitaH .. 76..

          vishvamuurtir.h mahaamuurtir.h diiptamuurtir.h amuurtimaan.h.
          anekamuurtir.h avyaktaH shatamuurtiH shataananaH .. 77..

          eko naikaH savaH kaH kiM yat.htatpadamanuttamaM.
          lokabandhur.h lokanaatho maadhavo bhaktavatsalaH .. 78..

          suvarNovarNo hemaaN^go varaaN^gaH chandanaaN^gadii .
          viirahaa vishhamaH shuunyo ghR^itaashiirachalashchalaH .. 79..

          amaanii maanado maanyo lokasvaamii trilokadhR^ik.h .
          sumedhaa medhajo dhanyaH satyamedhaa dharaadharaH .. 80..

          tejovR^ishho dyutidharaH sarva shastrabhR^itaaM varaH .
          pragraho nigraho vyagro naikashR^iN^go gadaagrajaH .. 81..

          chaturmuurtish.h chaturbaahush.h chaturvyuuhash.h chaturgatiH .
          chaturaatmaa chaturbhaavash.h chaturveda videkapaat.h.. 82..

          samaavarto{.a}nivR^ittaatmaa durjayo duratikramaH .
          durlabho durgamo durgo duraavaaso duraarihaa .. 83..

          shubhaaN^go lokasaaraN^gaH sutantuH tantuvardhanaH .
          indrakarmaa mahaakarmaa kR^itakarmaa kR^itaagamaH .. 84..

          udbhavaH sundaraH sundo ratnanaabhaH sulochanaH .
          arko vaajasani shR^iN^gii jayantaH sarvavijjayii .. 85..

          suvarNabindu rakshobhyaH sarvavaagiishvareshvaraH .
          mahaahR^ido mahaagarto mahaabhuuto mahaanidhaH .. 86..

          kumudaH kundaraH kundaH parjanyaH paavano{.a}nilaH .
          amR^itaaMsho{.a}mR^itavapuH sarvaGYaH sarvatomukhaH ..87..

          sulabhaH suvrataH siddhaH shatrujich.h chhatrutaapanaH .
          nyagrodho{.a}dumbaro{.a}shvatthash.h chaaNuuraandhra nishhuudanaH .. 88..

          sahasraarchiH saptajivhaH saptaidhaaH saptavaahanaH .
          amuurtiranagho{.a}chintyo bhayakR^id.h bhayanaashanaH .. 89..

          aNur.h bR^ihat.h kR^ishaH sthuulo guNabhR^innirguNo mahaan.h.
          adhR^itaH svadhR^itaH svaasyaH praagvaMsho vaMshavardhanaH .. 90..

          bhaarabhR^it.hkathito yogii yogiishaH sarvakaamadaH .
          aashramaH shramaNaH kshaamaH suparNo vaayuvaahanaH .. 91..

          dhanurdharo dhanurvedo daNDo damayitaa.adamaH .
          aparaajitaH sarvasaho niyantaa niyamo yamaH .. 92..

          sattvavaan.hsaattvikaH satyaH satyadharmaparaayaNaH .
          abhipraayaH priyaarho.arhaH priyakR^it.hpriitivardhanaH.. 93..

          vihaaya sagatir.h jyotiH suruchir.h hutabhugvibhuH .
          ravirvirochanaH suuryaH savitaa ravilochanaH .. 94..

          ananta hutabhug.h bhoktaa sukhado naikato.agrajaH .
          anirviNNaH sadaamarshhii lokadhishhThaanam.h adbhutaH .. 95..

          sanaat.h sanaatanatamaH kapilaH kapiravyayaH .
          svastidaH svastikR^it.h svasti svastibhuk.h svastidakshiNaH .. 96..

          araudraH kuNDalii chakrii vikramyuurjita shaasanaH .
          shabdaatigaH shabdasahaH shishiraH sharvariikaraH .. 97..

          akruuraH peshalo daksho dakshiNaH kshamiNaaMvaraH .
          vidvattamo viitabhayaH puNyashravaNa kiirtanaH .. 98..

          uttaaraNo dushhkR^itihaa puNyo duHsvapnanaashanaH .
          viirahaa rakshaNaH santo jiivanaH paryavasthitaH .. 99..

          anantaruupo.anantashriir.h jitamanyur.h bhayaapahaH .
          chaturasro gabhiiraatmaa vidisho vyaadisho dishaH .. 100..

          anaadirbhuurbhuvo lakshmiiH suviiro ruchiraaN^gadaH .
          janano janajanmaadirbhiimo bhiimaparaakramaH .. 101..

          aadhaaranilayo dhaataa pushhpahaasaH prajaagaraH .
          uurdhvagaH satpathaachaaraH praaNadaH praNavaH paNaH .. 102..

          pramaaNaM praaNanilayaH praaNadhR^itpraaNajiivanaH .
          tattvaM tattvavidekaatmaa janmamR^ityujaraatigaH .. 103..

          bhuurbhuvas.h svastarustaaraH savitaa prapitaamahaH .
          yaGYo yaGYapatiryajvaa yaGYaaN^go yaGYavaahanaH .. 104..

          yaGYabhR^id yaGYakR^id yaGYii yaGYabhug yaGYasaadhanaH .
          yaGYaantakR^id yaGYaguhyamannamannaada eva cha .. 105..

          aatmayoniH svayaMjaato vaikhaanaH saamagaayanaH .
          devakiinandanaH srashhTaa kshitiishaH paapanaashanaH .. 106..

          shaN^khabhR^innandakii chakrii shaarN^gadhanvaa gadaadharaH .
          rathaaN^gapaaNirakshobhyaH sarvapraharaNaayudhaH .. 107..
                                   .. shrii sarvapraharaNaayudha oMnama iti. .
 

          vanamaalii gadii shaarN^gii saN^khi chakri cha nandaki .
          shrimaan.hnaaraayaNo vishhNur.h vaasudevo{.a}bhi rakshatu ..
                    vanamaalii ...............
                                 .. shriivaasudevo{.a}bhi rakshatu oM nama iti ..
 

     phalashruti shlokaaH

          itiidaM kiirtaniiyasya keshavasya mahaatmanaH .
          naamnaaM sahasraM divyaanaam.h asheshheNa prakiirtitaM.. 1..

          ya idaM shR^iNuyaannityaM yashchaapi parikiirtayet.h.
          naashubhaM praapnuyaat.h kiMchit so.amutreha cha maanavaH.. 2..

          vedaantago braahmaNaH syaat.h kshatriyo vijayii bhavet.h.
          vaishyo dhanasamR^iddhaH syaachchhuudraH sukhamavaapnuyaat.. 3..

          dharmaarthii praapnuyaad.h dharma marthaarthii chaartha maapnuyaat.h.
          kaamaana vaapnuyaatkaamii prajaarthii chaapnuyaat.h prajaaH .. 4..

          bhaktimaan.hyaH sadotthaaya shuchistadgata maanasaH .
          sahasraM vaasudevasya naamnaametat.h prakiirtayet.h.. 5..

          yashaH praapnoti vipulaM GYaatipraadhaanyameva cha .
          achalaaM shriyamaapnoti shreyaH praapnotyanuttamaM.. 6..

          na bhayaM kvachidaapnoti viiryaM tejashcha vindati .
          bhavatyarogo dyutimaan.h balaruupa guNaanvitaH .. 7..

          rogaarto muchyate rogaadbaddho muchyeta bandhanaat.h.
          bhayaanmuchyeta bhiitastu muchyetaapanna aapadaH .. 8..

          durgaaNyati taratyaashu purushhaH purushhottamaM.
          stuvannaama sahasreNa nityaM bhakti samanvitaH .. 9..

          vaasudevaashrayo martyo vaasudeva paraayaNaH .
          sarva paapa vishuddhaatmaa yaati brahma sanaatanaM.. 10..

          na vaasudeva bhaktaanaam.h ashubhaM vidyate kvachit.h.
          janma mR^ityu jaraavyaadhi bhayaM naivopajaayate .. 11..

          imaM stavamadhiiyaanaH shraddhaa bhakti samanvitaH .
          yujyetaatmaa sukhakshaanti shriidhR^iti samR^iti kiirtibhiH .. 12..

          na krodho na cha maatsaryaM na lobho naashubhaa matiH .
          bhavanti kR^ita puNyaanaaM bhaktaanaaM purushhottame .. 13..

          dyauH sachandraarka nakshatraa khaM disho bhuurmahodadhiH .
          vaasudevasya viiryeNa vidhR^itaani mahaatmanaH .. 14..

          sasuraasura gandharvaM sayakshoraga raakshasaM.
          jagadvashe vartatedaM kR^ishhNasya sacharaacharaM.. 15..

          indriyaaNi mano buddhiH sattvaM tejo balaM dhR^itiH .
          vaasudevaatmakaanyaahuH kshetraM kshetraGYa eva cha ..16..

          sarvaagamaanaamaachaaraH prathamaM parikalpate .
          aachara prathavo dharmo dharmasya prabhurachyutaH .. 17..

          R^ishhayaH pitaro devaa mahaa bhuutaani dhaatavaH .
          jaN^gamaa jaN^gamaM chedaM jagan.h naaraayaNodbhavaM.. 18..

          yogo GYaanaM tathaa saaMkhyaM vidyaaH shilpaadi karma cha .
          vedaaH shaastraaNi viGYaanametatsarvaM janaardanaat.h.. 19..

          eko vishhNur.h mahadbhuutaM pR^ithagbhuutaanyanekashaH .
          triiMlokaanvyaapya bhuutaatmaa bhuMkte vishvabhugavyayaH.. 20..

          imaM stavaM bhagavato vishhNorvyaasena kiirtitaM.
          paThedya ichchhetpurushhaH shreyaH praaptuM sukhaani cha.. 21..

          vishveshvaramajaM devaM jagataH prabhavaapyayaM.
          bhajanti ye pushkaraakshaM na te yaanti paraabhavaM.. 22..
                                   .. na te yaanti paraabhavaMoM nama iti ..

     arjuna uvaacha -----
          padmapatra vishaalaaksha padmanaabha surottama .
          bhaktaanaam.h anuraktaanaaM traataa bhava janaardana ..

     shriibhagavaanuvaacha -----
          yo maaM naamasahasreNa stotumichchhati paaNDava .
          soha{.a}mekena shlokena stuta eva na saMshayaH ..
                                    .. stuta eva na saM shaya oM nama iti ..

     vyaasa uvaacha -----
          vaasanaad.h vaasudevasya vaasitaM te jagatrayaM.
          sarvabhuuta nivaaso{.a}si vaasudeva namo{.a}stu te ..
                                 .. shrii vaasudeva namo{.a}stuta oM nama iti ..

     paarvatyuvaacha -----
          kenopaayena laghunaa vishhNor naama sahasrakaM.
          paThyate panDitair nityaM shrotumichchhaamyahaM prabho ..

     iishvara uvaacha -----
          shriiraama raama raameti rame raame manorame .
          sahasra naama tattulyaMraamanaama varaanane ..

          shriiraama raama ........

                                  .. shrii raamanaama varaanana oM nama iti ..

     brahmovaacha
          namos.atvanantaaya sahasra moorttaye
          sahasra paadaakshi shiroru baahave .
          sahasranaamne purushhaaya shaashvate
          sahasrakoTii yugadhaariNe namaH ..

                                  .. sahasrakoTii yugadhaariNa oM nama iti ..
 

     saJNjaya uvaacha -----
          yatra yogeshvaraH kR^ishhNo yatra paartho dhanurdharaH .
          tatra shriirvijayo bhuutirdhruvaa niitirmatir mama ..

     shrii bhagavaanuvaacha
          ananyaashchintayanto maaM ye janaaH paryupaasate .
          teshhaaM nityaabhiyuktaanaaM yogakshemaM vahaamyahaM..
          paritraaNaaya saadhoonaaM vinaashaaya cha dushha kR^itaaM.
          dharma saMsthaapanaarthaaya saMbhavaami yuge yuge ..

          aartaa vishhaNNaaH shithilaashcha bhiitaaH
          ghoreshhu cha vyaadhishhu varttamaanaaH .
          saMkiirtya naaraayaNa shabdamaatraM
          vimukta duHkhaaH sukhino bhavanti ..
 

                              .. shrii vishhNu sahasranaama stotraM sampuurNaM..

                                               OM tat.hsat.h