SrI
Srimathe ramanujaya namaha

Koyil ThiruvaaymozhiPlease install "Baraha Devanagri Simple" font to view these pages. Click here to down load the font. Unzip and install the font in your fonts directory. Please email me the errors and suggestions. Thanks for your interest!

Daasan venkatÚdf:
Údf«dQy Td«dd¦dg¡ddSd ¦d«d:
 

¦d««dd³®ddT e£dè®ddSd «d¬d¦£dèeVµSd e£dè®ddS«ddyeVµ

e£dè®ddS«ddyeVµ£d £de¦dSdP»ïVµ

¦ddQ«dge¦ddVµ AèeVµ±dySQQg:

ªd£dd«dm£da e®dÛd ¡d¦dd¦dg«ddyQ¦da
±d®dd¤dQa Údf¯dMµI¶dy§d ®dd¾ðSd«d|
±dUµà ¯ddddy§de¦d°d£±d«ddd«da
¦d«dd«SdUµa Qde®dNµ ®dyQ±dddT«d||

®dyP§ddI¶Vµ

C±®dT«dge¦ddVµ AèeVµ±dySQQg:

e£dè®dVgµeQ ¦ddNyµ¦dga £dy¦Ig¶èIj¶T H¦dga,*
«dèe®de¦dSd ®dP§ddyè ¦d¬dy¦dga,* - Aè«dTzdVµ
A¦QdeQ ±dyS£dd¦d AeNµeSdPdzSdy* H§§ddyVgµ£dga,
e±de¦QSddSd ¦dy¢dy! £dyeVµ¦£dg.

ddyÅzµ ¦dae©ddVµ AèeVµ±dySQQg:

«d¦dÏdd¬dga ®ddSdd¬dga ®dPIg¶èIj¶T §dyPdga*
B¦dÏddTzSd¬¬dd e£dTz¢dy¦d,* - Q¦dÏdd¬dga
H£dga Ig¶Tze®d¬dy¦d* H¦£dz ±dNµddy§d¦d,
§ddQ»ïVµ Sdd«dgNzµSd §dTè.

A¦d¦£dd³®dd¦d AèeVµ±dySQNµQg:

HS¦£d§dyèNïI¶feÏd BTd«dd¦dg±d«dge¦d£d¦d*
®ddS¦£d«d¬d§d §ddQa ®dPd¦Ig¶eI¶¦dy¦d,* - AdS¦£d§dyè¢d
dfTdT ±dNµddy§d¦d ±dy¦£de«dVµ ®dyQa£deTIg¶a,*
§dyTdQ D³Vµa §dyT.

©dŵT AèeVµ±dySQ®dz:

®dde¦£dI¶Vgµa ±ddy¬dz «deQVµT»ïT ®dP§dgd³«dy¬d*
Ad¦d £de«d³«dTzdVµ AdeSdT«dga,* - C¦d
«dgQ¬£ddSd ±dNµddy§d¦d, «ddyS«§dd¬d ®dVµÏd*
BQÏddSd BTd«dg¦dg±d¦d.

e«dI¶ e®dTze¦d¬dzSdga «dySSdda DeSde¦d¬dzSdga,*
£dI¶ ¦dyeTSdga £dNzµSddeI¶£d - £ddyeI¶Sd¬dga,*
Ee³®d¦dzSdga ®dde³®d¦dzSdga AdyQga Ig¶èIz¶Sdddy¦d,*
SddeVµe¦d±dz ®dyQ£d e£dSd¬d.

eÚd«d£dy Td«dd¦dg¡ddSd ¦d«d:
¦d««dd³®ddT AèeVµdySQ e£dè®ddS«ddyeVµ.

e£dè®ddSd «ddyeVµ «dgQT §dÏdg.

«dgQ¬d e£dè«ddyeVµ

2791:##
DSd®dT DSd¦d¬da* DNzµSd®d¦d H®d¦d? A®d¦d*
«dSd®dT «deQ¦d¬da* AèeVµ¦d¦d H®d¦d? A®d¦d*
ASd®dèa A«dTdVµ* Ae£d§de£d H®d¦d? A®d¦d*
£dgSdTè ±dgNµTeNµ* £ddyVgµ£dyVgµ H¦«d¦d¦dy! (2) 1.1.1

2792:
«d¦d¦dI¶«d¬d«dT* «d¬de«d±dz HVgµ£dèa*
«d¦d¦dgPdT ®dVµe®d¬d¦d,* §ddyeTSdgPdT ®d®dzeSd¬d¦d*
B¦d¦dgPdT, «dgVgµ¦d¬da,* He£de¦dI¶Vµ I¶eVµe®d¦dga*
B¦de¦d¬d¦d H¦d¦dgeSdT,* e«dIg¶¦dTz eSd¬d¦dy. 1.1.2

2793:
B¬d¦d£dg DNzµSde¦d£dg* H¦de¦d¦dz AeTSd®d¦d*
e¦d¬de¦dNzµ e®d±dgae©dNzµ* Dèe®d¦d¦d Aèe®d¦d¦d*
§dg¬d¦ddyNgµ §dg¬d¦d¬d¦d,* AdyeVµe®d¬d¦d, §dT¦£d* A¦d
¦d¬d¦dgNzµ Adyè®d¦dz* ¦dPdgeI¶¦da ¦dd«dy.* 1.1.3

2794:
¦dd«d®d¦d B®d¦dg®d¦d,* A®deVµ®dVµ D®dVyµ®dVµ*
£dd«d®dT B®dè®dT,* AQge®dQg ®dgQg®dyQg*
®df«d®dzeSd®dzSdg®dz,* A®dz¦d¬da, £df¦I¶®dz*
Ad«d®dz, AdSd®dz AdSd* e¦d¦d A®dTy.* 1.1.4

2795:
A®dT®dT £d«d£d«d£dg* AeT®deT ®dIz¶®dIz¶*
A®dT®dT BTzSd®dT* H¦ddeNµ ANzµ®ddVµ*
A®dT®dT BTzSd®dT* Ig¶Tze®d¬dT; BTzSd®dT*
A®dT®dT e®deQ®deVµ* ANzµSd e¦d¦d¦dTy. 1.1.5

2796:
e¦d¦d¦dT B覣d¦dT* eI¶Nµ¦£d¦dT e£deT¦£d¦dT*
e¦de¦d¬dT Bèe¦£d¬dT* eI¶Nµe¦£d¬dT e£deTe¦£d¬dT*
H¦dg«ddyT BSde¬®d¦dT* H¦de¦d¦dz ®deTSd®dT*
H¦dg«ddyT BSd¬®ddyNgµ* e¦d¦d®dye¦£dNµTy. 1.1.6

2797:
e£dNµe®d±dga §dyeT®deVµ* ¦dfe¦d¬da B®dze«d±dz*
§dNµ§ddyèVµ «dgVgµ®d£dg«ddSd* A®dz A®dz£ddyèa*
DNµe¬«d±dz DeSdTy¦dI¶* I¶T¦£dy¦Ig¶a §dT¦£dgVµ¦d*
±dgNµe«dIg¶ ±dgèe£dSdgVµ* B®dzSd¦Nµ ±dgT¦dy. 1.1.7

2798:
±dgTTeT ®dèe¦d¬dz* e®dP«dgQ¬d «dgVgµ®d£dga*
®dT¦d «dg£d¬ddSd®dz* «dgVgµ£dg¦Nµ §dT§dT¦d*
§dgT«ddyè «dj¦dyeTÏdg* A«dTIg¶ AeTe®dSd¦£dg*
AT¦dSd¦d H¦d* D¬dI¶eVµÏd«dz£d £dgVµ¦dy. 1.1.8

2799:
DVµ¦dye¦d¬d DVµ¦d®d¦d* Dè®de«d®®dgè®dgdVµ*
DVµ¦d¬d¦dye¦d¬d, A®d¦d* Aè®de«d®®dè®dgdVµ*
DVµ¦dy¦d B¬d¦dy¦d* B®dzdgPd «dgNzµ«dzeSd¬d*
DVµe¦dè £dIz¶«dzSddyNgµ* AdyeVµe®d¬d¦d §dT¦£dy. 1.1.9

2800:
§dT¦£d£dPd §dT®dzSdgVµ* ¦dfQdyèa §dT¦QgVµ¦d*
§dT¦£d APNµe«d£dy¦d:* e¦d¬de®d±dga §ddyeVµ®dT*
I¶T¦£d e±de¬dNµ¦£ddyèa* BNµe¦£dI¶Vµ §ddyè³£ddyèa*
I¶T¦£dy¦Ig¶a §dT¦£dgVµ¦d:* B®dzSdg¦Nµ I¶T¦dy. 1.1.10

2801:##
I¶Te®d±dga §dyeT®deVµ* ¦dfe¦d¬d e«d®dze«d±dz*
®dT¦de®d¬d e£dT¬®de¬d* AeVµ§ddyTzSddSd e¦d¦d*
§dT¦deNµ «dy¬d* Ig¶èIj¶d dNµddy§d¦±ddy¬d*
e¦dT¬d e¦dTz AdeSdTÏdg* B®dz§dÏdga ®dfNyµ. (2) 1.1.11

Go to Top of this Page

BTPNµda e£dè«ddyeVµ

2802:##
®dfNgµe«d¦d «dgTT®dga* ®dfNgµ±dyS£dg* D««dgeSdT
®dfNgµNzµ Sdde¦dNzµ* ®dfNgµ±dyeS««d¦dy. (2) 1.2.1

2803:
e«deêd¦d e¦d¬dzeSd¬d* «dêdgeSdT AdIz¶dVµ*
Hêdg e«dNµÏdg* BTz Dêdge«d¦d ¦dfTy. 1.2.2

2804:
¦df¦dg«d£dg He¦d®dz* ®dy«dg£d¬d «ddSÏdg* BTz
±dye«d¦d DeSdIg¶* A£d¦d ¦dye¦dTz eSd¬¬dy. 1.2.3

2805:
B¬¬d£dga D³Vµ£dga* A¬¬d£dg A®d¦dgè*
H¬¬dzeSd¬d Aêd¬da* §dg¬Ig¶§dTTTTy. 1.2.4

2806:
ATT£dg§dTTye¦d¬d* DTT£dg ®dfNgµDeSdT*
±dyTT£dg «dêdgeT¬d* AeTTTz §dTTy. 1.2.5

2807:
§deTT¬d¦d C±d¦dga* «dgTT®dga e¦d¦d¦d¦d*
§deTT¬dzSddSd* A®d¦d «dgeTT ¬dNµ¦Iy¶. 1.2.6

2808:
ANµ¦Iy¶eVµ¬d ±da§dÏdg* ANµ¦I¶I¶¦Ngµ* C±d¦d
ANµ¦Iy¶eVµ¬d A^£dy¦dg* ANµ¦Ig¶I¶ D³Vyµ. 1.2.7

2809:
D³Vµa DTz ±dySd¬d* D³Vµ B««dj¦dzSdga*
De³VµI¶ Iy¶NgµÏdg* BTz Sdge³Vµ¬ddyNgµ¦Iy¶. 1.2.8

2810:
AdyNgµ¦I¶ A®d¦I¶Pd* AdyNgµ¦I¶¬dga H¬¬dda*
e®dNgµa; e§dêdga AdIz¶* e®dNgµa§ddyVgµ£dg HPPdy. 1.2.9

2811:
HP§dyèIg¶ Aêd¬dÏdg* AdyP§ddyèVµ CeT¬d*
®dP§dgdVµ ¦ddTPd¦d* e£dPI¶Vµ¬d ±dyTy. (2) 1.2.10

2812:##
±dyÏdNµ£d* £dy¦Ig¶è Ij¶d dNµddy§d¦d ±ddy¬d*
±dfÏddyNzµ AdeSdTÏdg* AdyÏdz§§dÏdy. (2) 1.2.11
Go to Top of this Page

3002:
eI¶VµTdyeVµeSdVµ«dz* Iy¶Ngµ®d£d¦d «dgêda,*
®dVµTdyeVµ «ddSddy¦d* «dèe®dSd I¶dyeSd¬d,*
®dVµeTVµa §ddyeVµ¬±djVµ* «dde¬dè¦ddy¬dz,*
£dVµT e®d¬dTdedd* ±dd®d£dg±de£dTy. 2.10.1

3003:
±de£deTVµ «dNµ®ddT* £dde³±dSdz «de£dSdd£dg,*
Ae£dT Ig¶T¬d ±d¹ïÏdg* AVµI¶£daI¶dyeSd¬d,*
«de£d£d®d³Ig¶Ngµe«d* «dde¬dè¦ddy¬dz,*
§de£dSd£dg HeÏd* HVgµ®d£dg §dSd¦dy. 2.10.2

3004:
§dSd¦d¬¬d ±dyS£dg* §dSde¦d¬¬dz ¦dy¢dy,*
§dgSd¬«dVzµ ®dPPdT* §dgeT¦QgTzI¶dyeSd¬d,*
«dSde¬«dIg¶ §ddyeVµ¬±djVµ* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
ASd¦«d¬dz ANzµ®d£dg* A£dgI¶è«d«dy. 2.10.3

3005:
I¶è«d®d¦§dd±da* I¶eVµÏdgVµ¦dgSSd®dy,*
§dyè«d¬dzSdyNgµÏdd¦d* §dfNgµTzI¶dyeSd¬d,*
®dè«dVzµ £d®dVgµa* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
e£dè«d¬dzSd£dg®dy* ANzµ®d£dge£dT«dy. 2.10.4

3006:
e£dT«dgNzµ ®d¬dÏdd¬d* £dfe®d¦dz §dyèI¶d£dg,*
AT«dgSd¬ddeVµ§d* §dNzµSd®d¦d I¶dyeSd¬d,*
«dèe®d¬d ®dP±dg¦dz ±djVµ* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
§dgT«d¬dz ±ddT§d* §ddy®d£dgeI¶eTSdy. 2.10.5

3007:
eI¶eTSdy¦d e¦d¦dze«d¦d* I¶f³«dz ±dySSdd£dy,*
DeTSd«dT ®dyPPdySd* D¦Nµ®d¦d I¶dyeSd¬d,*
«deTSddyNgµ e§dPdz±dyT* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
¦dyeT§dNµ A£dg®dy* e¦d¦dz®d£dg¦d¬d«dy. 2.10.6

3008:
¦d¬d«dy¦d e¦d¦dze«d¦d* ¦dTI¶Vgµ¦Qd£dy,*
e¦d¬d«dg¦de«dNµ¦Qd¦d* ¦dfNgµTz I¶dyeSd¬d,*
«d¬d«dè«de£d±dyT* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
®d¬d«dgTz HeS£d* «dè®dg£d¬d ®d¬d«dy. 2.10.7

3009:
®d¬da±dyS£dg ®dzI¶¬d* ®d¬d¹ïeVµSdd£dy,*
®d¬da±dySSdga AdSd* «ddSd®d¦d I¶dyeSd¬d,*
®d¬da±dySSdga ®dd¦ddyT* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
®d¬da±dyS£dg ¦ddVgµa* «dè®dg£d¬d ®dVµIy¶. 2.10.8

3010:
®dVµIy¶¦d e¦d¦dze«d¦d* ®de¬®d¦dz «dj³I¶d£dg,*
AVµI¶dyeNµSdŵd¦d* A«dT §dyèNï I¶dyeSd¬d,*
«dVµI¶eVµeTT¦da dyT* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
£ddyVgµI¶ I¶è£dg®d£dy* £dgePd®d£dg ±dj£dy. 2.10.9

3011:
±dj£dy¦dg dVµ®dga* ±dj£dga ±dySSdd£dy,*
®dy£d«dg¦d e®deTÏdd¦d* e®dèae§dSd I¶dyeSd¬d,*
«dd£dgè «deSd¬±dyT* «dde¬dè¢ddy¬dz,*
§ddy£de®dVµ «d¬dzSdy* §dgIg¶®d£dg §ddyèVyµ. 2.10.10

3012:##
§ddyèVyµ¦dg B®®dg¬dda* §dNzµÏd®d¦d §dgd³«dy¬d,*
«dèeVµ¬d ®dPIg¶èIj¶T* ®dP±dNµI¶dy§d¦d,*
£dyè³I¶dy³Vµd ddyêd* AdyTdeSdTÏdgVµ B§§dÏdg,*
AèVgµNzµSd®d¦d £ddVµ* APdze®dIg¶a «dgeNµÏdy. 2.10.11

Go to Top of this Page

3035:##
AdyeVµe®d¬d I¶d¬d«dy¬¬dda* DNµ¦ddSd «deêd,*
®dVgµe®d¬dd* AeNµ«dz ±dySSd ®dyPNgµa ¦dda,*
£dyeVµIg¶T¬d Aèe®d£d* e£dè®dy»ïNµÏdg,*
HeVµ¬I¶dyVµ ±ddye£d* H¦£dz£d¦£dz £d¦£dzIy¶ (2) 3.3.1

3036:
H¦£dz £d¦£dz £d¦£dz* £d¦£dz £d¦£dzIg¶a
«dg¦£dz,* ®dd¦d®dT* ®dd¦d®dI¶dy¦ddyNgµa,*
e±d¦£dg§dj «deI¶Vgµa* e£dè®dyNï I¶NµÏdg,*
A¦£d e«d¬§dgd³I¶* I¶dTyeVµ¬d APPd¬dy. 3.3.2

3037:
APPd¬d «ddSd¦d* AePdI¶dyVµ ±dy¦£dd«dTzI¶
I¶PPd¦d,* ±dy»ïe¦d ®ddSI¶* I¶è«ddePdI¶a,*
£dyePPdTzdg¦dz ¦df£d* e£dè ®dy»ïNµÏdg,*
HePPd¬d £ddy¬§dgdVµ* ®dd¦d®dT C±d¦dy. 3.3.3

3038:
C±d¦d ®dd¦d®dIg¶* H¦§d¦d H¦dd¬d,* A£dg
£dy±d«ddy* e£dè ®dy»ïNµ£d £dd¦dgIg¶?,*
¦df±d¦dy¦d* e¦dTz®ddy¦dge«d¬dy¦d,* H¦I¶Pd
§dd±da ®dzÏd* §dT¦dgNµd ±ddye£dIy¶. 3.3.4

3039:
±ddye£dSddeI¶* H¬¬dd®dg¬dIg¶a £ddyVgµa,*
Ade£d «djeÏdSdy¦dd¬d* AVµ®dddg«ddy?,*
®dye£dSdT* «dgVgµ ®dyQÏd«dg£dÏdz,*
£dfe£d¬d ±df£d* e£dè ®dy»ïNµ£d £dd¦dzSdy. 3.3.5

3040:
®dy»ïNµ»ïVµ* «dyS««dye¬®d¦dz «dgTT®dga,*
£dd»ïVµ £d»ïÄhµ* ¦d¬¬d¦d®dy ±dyS®ddT,*
®dy»ïNµÏdg DTz®ddIg¶* ¦d«d®dyêd
¬ddadNµ«dz,* A£dg±dg«d¦£ddI¶Äyµ. 3.3.6

3041:
±dg«d¦£dg «dd«d¬dT* ¦df±dgNµT Qf§daI¶dyPNgµ,*
A«d¦£dg ®dd¦d®dT* ®dd¦d®dT I¶dy¦ddyNgµa,*
¦d«d¦dyVgµa* e£dè®dy»ïNµa ¦d»ïÄhµ,*
±d«d¦I¶dyVµ ®dfNgµ£dèa* £dNµ¹ïi¦d«dy. 3.3.7

3042:##
Ig¶¦da He¦£dI¶* Ig¶eVµ«dVzµ I¶dÏd®d¦d,*
A¦dg ¢dd¬da* AVµ¦£d e§dTd¦d,* §dT¦d
±dy¦dg ±dyT* e£dè ®dy»ïNµ «dd«d¬dz,*
Ady¦dg«dy£ddyVµ* ¦dae®d¦dz AdySdg«dy. (2) 3.3.8

3043:
AdySdga «dj§§dg§d* e§dT§§dg BT§§dge§§dePd,*
®dfSdg«ddè ±dyS®dd¦d* e£dè ®dy»ïNµÏdg
AdSd¦d,* ¦dd³«d¬dTda* AeNµ£d £dd«dTz,*
®ddSdg³Vgµ««d¦dÏdg³Vgµa* ®dz§§dddÄyµ. 3.3.9

3044:
®dzÏd ¦dd³®dTz* H¬¬dz Ig¶èeI¶dy¦dg,*
HeSÏdVzµ§§d£d¦d* «dgêda ANzµe«d¦ddy,*
§dzÏd §dda©dPdzSdd¦d* e£dè ®dy»ïNµa,*
«ddySÏd ±ddy¬dz* «ddyS§dj¦£dNµa £dd³®dTy. 3.3.10

3045:##
£ddVµ §dTe§§d* «dPd £dde®dSd C±d¦dz,*
¦df³§ddyeVµ¬d* Ig¶èIj¶d dNµddy§d¦±ddy¬d,*
Iy¶eVµ¬d AdeSdTÏdg* B§§dÏdga ®d¬¬d®dT,
®dd³®dT ®dd³®dyeS£d* ¢dd¬da §dgdVµ®dy. (2) 3.3.11

Go to Top of this Page

3222:##
Ady¦dga Qy®dga D¬ddga DeSdèa «dTèa* SddQge«d¬¬dd
A¦dg,* ¦dd¦«dgd¦d QêddyNgµ* Qy®dT D¬dddyNgµ DeSd§dNzµÏdd¦d,*
Ig¶¦da§ddy¬d «dePd«ddNµa ¦dfNgµ* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
e¦d¦d AdeQe§§dTd¦d e¦dI¶* «dTTz£d QyS®da ¦ddNgµeQTy. (2) 4.10.1

3223:
¦ddeNµ ¦dfT ®dPd»ïia QyS®d«dga* D««dzSdga «dg¦§dNzµÏdd¦d,*
®dfeNµ¬d ±df§§dgdVµ AdeQe§§dTd¦d* A®d¦d «dye®d DTzI¶dyeSd¬d,*
«ddNµ «ddeVµdz ±dj³¦£dVµddSd* e£dèIg¶èdjT AQ¦dz§d,*
§ddeNµSddeNµ§d §dTe®dd ±dye¬«dP»ïVµ* §d¬¬dg¬ddfT! §dT¦£dy. 4.10.2

3224:
§dT¦£d QyS®d«dga §d¬¬dg¬ddga §dNzµÏdg* A¦dg DNµ¦dye®dVgµe»ïI¶,*
I¶T¦£dge«d³¦£dg I¶Nµe¦£dNµ¦£d£dg* I¶¦Ngµa £dyeVµSded¬¬dfT,*
e±dT»ïVµd¬d A«dT®dPd»ïia* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
§dT¦d e£dT«de¦d§d §d¬¬dg¬ddfT!* QyS®da «deTT¬¬dz §dy±dge«d¦dy! 4.10.3

3225:
§dy±d e¦d¦d e±d®d¦dgIg¶a e©dT«d¦Q¦dIg¶a* e§dTIg¶a
¦ddSdd¦d A®d¦dy,* I¶©dd¬d¦d¦d «ddyI¶ÏdgI¶* I¶¦NgµI¶dye³«d¦d,*
Qy±d «dd«deQVµ ±dj³¦£dVµI¶dSd* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
C±d¦§dd¬d AdyT A®da©dTz£d¬d* Hêdd®d£dg Be¬de»ïSdIy¶? 4.10.4

3226:##
Be¬d»ï£d e£dŵ §dgTdPdÏdfèa* ±d«dPdèa ±ddeI¶Sdèa*
®de¬d¦£dg ®ddQg ±dyS®dfdVgµa* «dTè¦dg¦d QyS®d«dga Adede¦d¦dd¦d*
«de¬d¦£dg ±dyêdy¬d I¶®deT ®df±dga* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
§ddye¬d¦£dg e¦d¦de§dTd¦d I¶¦NµfT* Ady¦dga §ddyeSSd¬¬dz §ddyTèe«d¦dy. (2) 4.10.5

3227:
§ddyeTT «dTTdyT QyS®da* §dyPd§d §dgTeÏdÅhµ* D««dzeSdêdy
£dyeTT ®dzÏd£dg* H¬¬dfèa ®dfNgµ §dyTTd¬d D¬ded¬¬dzSdy¦dy,*
±dyeTT¬d ±dyêdy¬d I¶«d¬da Ady»ïi* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
AdTT ®d¬¬d®d¦d «ddSda I¶¦NµfT* AQg AeT¦£deT¦£dg AdyNgµe«d¦dy. 4.10.6

3228:
AdyeNµ SddyeNµ§d §de¬§dT§§dga e§dT¦£dg* «dTTdyT QyS®da,
§ddeNµSddeNµ§d §dePd¦£dg* §d¬§deNµI¶d¬d ®deVµSdyeTI¶¦NµfT,*
Ij¶eNµ ®dd¦d®dT HÏde¦d¦d* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ,*
AdNgµ §dgĵdyeNµ AdeQ «djeÏdIg¶* AeNµ«dz §dgdg®d£dg®dy. 4.10.7

3229:
§dgIg¶ AeNµ«dzeSd¦dd¬d £dêdzI¶ I¶¦Nµ* «ddI¶¦NyµSd¦d A®d¦dz*
¦dI¶e§dTd¦dga A¦dg DSSdI¶dy¦NµQg* ¦ddTdSdPd¦d AèVyµ*
I¶dyIg¶ A¬dT £dNµa £ddVzµ ®dye¬d£d* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ*
e«dI¶ AdeQe§§dTd¦d e¦dI¶* «dTTz£d £dyS®da e®dVµa©dgeQTy

3230:
e®dVµa©dga Adè ±d«dSd«dga*A®dzSddedSdga «dTèa£d¦§dd¬d,*
AVµ¦£dg I¶d¦NµI¶eTSd¦d AdedSd* AdeQe§§dTd¦d«dèa,*
®dVµ»ïdyVµ £dP©dPdz ±dj³¦£d AVµI¶dSd* e£dèIg¶èdjT AQ¦dz,*
DVµ»ïdyVµ ¢dd¦dÏdg ®dze««d¦d* D««dz DSSdI¶dy¦Ngµ §ddydgeT¬dy. 4.10.8

3231:
Dè®d£dd®d£dg HÏdy®dga* H®®dg¬dd»ïVgµa «dTèa£d¦§dd¬d,*
«dèe®d¬d «djeÏdSddyNµdyÏdg* BÏd¦dzSdga e¦d¦d®dPPda e¦dI¶®dy,*
±dyèe®d¬d ±dyêdy¬d I¶èa©ddyNµdy»ïi* e£dèIg¶èdjT AQ¦dgVµ*
Ig¶eTSd «ddPdgè®ddedSd* ¦df³Ig¶NµI¶ Ij¶Ïd¦dgIg¶ AdLµ±dyS®dQy. 4.10.9

3232:##
AdLµ±dySQg AdeVµe§§dTd¦dzd dy¦£d®d¦d* ®dPIg¶èdj¦ddTd¦d*
¦ddĵ«dVµ «ded³«dd¬dz «dde©d¦d¦d* «ddT¦d ±dNµddy©d¦d,*
®dyÄzµSdd¬d ±ddyêd §ddNµ¬d* AdeSdTÏdgVµ B§§dÏdga ®d¬¬ddT,*
«dfeLµdeSde¦d ®dzdg¦Q «dd¦ddT* «dTT£dg Iz¶SdQg®dy. (2) 4.10.10

Go to Top of this Page
 

3310:##
AdTd A«dg£dy! AeNµSdy¦d DLµ¬da* e¦d¦§dd¬d A¦§ddSdy*
¦dfTdSd A¬dz¦Qg I¶TzSd* DèIg¶eI¶¦d ¦dyNgµ«dd¬dy*
±dfTdT ±dyêdy¬d I¶®deT ®df±dga* ±dyVgµ¦df£d e£dèIg¶Lµ¦Qz*
HTdT I¶dy¬da e£ddVµI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* I¶PLyµ¦d H««dd¦dy!*. (2) 5.8.1

3311:
H««dd¦dy! H¦d ®dy³Vzµ «djeÏd!* Hêdz Ad³®dd¦dy*
H««dd Dè®dga ®dyPLgµa AdTTd¬d* Ad®ddSd HeVµ¬dyTy*
±dy««dd I¶«d¬da ±dyVgµ¦dfT e«d±dzI¶P«d¬dèa* e£dèIg¶Lµ¦Qz*
A««dd «d¬dI¶Pd ®dVµed¦dd¦dy!* Hêdd¦d ±dySIy¶¦dy!*. 5.8.2

3312:
Hêdd¦d ±dySIy¶¦d! SddTy I¶VzµI¶Pd?* Hêdz H¦d ±dyeSI¶¦ddSd?*
Dêdd¬d A¬¬dd¬d Sdd®dTd¬dga* Ady¦dga Ig¶Tz ®dyPLyµ¦d*
I¶êddT «de£d³±djVµ Ig¶Lµ¦QzI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* AeNµSdy¦d Aè®ddPddVµ*
±dyêddVµ HêddVµ?AêddVµ* D¦dQdVµ e§deLµÏdy ±dy¬dI¶dPdy*. 5.8.3

3313:
±dy¬dI¶dPd eI¶§ddT I¶dPdga AVµ®dga* ±dy¬¬dga I¶feÏdSddSd*
D¬de§§d¬dd¦dy! H¬¬dd®dg¬ddga DLzµSd* Adyè «djeÏd*
¦d¬dÏdd¬d e«dI¶dT Ig¶Lµ¦QzI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* DêdzI¶ I¶dP§dd¦d ¦dd¦d-
A¬d§§ddSd*Addd±dÏdz ¦ddyeI¶* AVgµ®d¦d £ddyVgµ®d¦dy*. 5.8.4

3314:
AVgµ®d¦d £ddyVgµ®d¦d AdeNµI¶ I¶dP§d¦d* §ddeNµ A¬dTè®d¦d*
£dVgµ®d¬d e®d¦dzSdd¬d §dI¶a ¦ddyeI¶* ¦ddePdI¶ I¶e®de³¦Q觧d¦d*
±dyVgµ®ddyPd §dVµ¦dI¶ Ig¶Lµ¦QzI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* ±dy¦Qd«dTzI¶ I¶PPdd!*
£ddyVgµ®d¦dy¦dz D¦dQdVµ* ±dyèa ®ddzSdy ±dj³I¶PLµdSd*. 5.8.5

3315:
±dj³I¶PLµdSd H¦d £ddy¬¬dz e®d¦dzSdz AèÏdg* D¦d AeNµ±dyèa-
E³I¶ePLµè¦Qy* £djTdI¶ Ig¶eVµ£djÏdg* H¦dz¦ddVµ Ade¦d觧d¦d?*
®dd³£ddy¬d §dgdVµdT Ig¶Lµ¦QzI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* ®dd¦ddyT I¶dy«dd¦dy*
SddeVµe¦d±dzSdy! A«dg£dy!* AeTe®d¦d §dSd¦dy! AeTSdyTy!*. 5.8.6

3316:
AeTSdyTy! Hêda §ddy±dgLµTy!* ±dy»ïPd I¶è«dged¬dy!*
HeTSdy! §d®dVµI¶ Ig¶¦dy!* ¦dd¬£ddyVµ H¦QdSd! D¦d£dèVyµ*
e§deTSdd AeNµ«dz HêdzI¶ I¶dyPLµdSd* Ig¶Lµ¦Qz£d e£dè«dd¬dy*
£deTSdy¦d Be¦d D¦d ±dTPda £d¦Qg* H¦d ±d¦«da I¶VzµSddSdy*. 5.8.7

3317:
I¶Vzµ®ddSd £dg¦§da I¶VzµSdd £ddyeVµ®ddSd* I¶VzµI¶Pd «deTT¬dy¦d*
®dVzµ®ddSd ¦dye«d§d §dLzµSddSd!* Ig¶Lµ¦QzI¶ eI¶Lµ¦Q «dd«ddSdd*
£dVµTd DLµ¬da H¦d£dde®d* ±deT¦Qg §ddya §ddy£dg*
BVzµSdd£dg D¦d£ddVµ Adyè»ï§d e§deLµÏdg* §ddy£d B±dz ¦dfSdy*. 5.8.8

3318:
B±dze®dÏdg Hêdz D¦QdeVµPdz I¶fVµ* BèÏdga A««dd¦dy*
A±dze®d¬d A«dTT £d¬dz®dT £d¬dz®dd* AdeQ§d §dyè «djeÏd*
e£d±dze®d¬d ®df±dga ±dyVgµ«dd«dePddVµ ±dyèa* e£dèIg¶Lµ¦Qz*
A±dze®d¬d D¬dda §dT®dI¶ eI¶Lµ¦QdSd!* I¶dPd ®ddTdSdy*. 5.8.9

3319:##
®ddTd ®dè®ddSd ®dè«dy¦d «ddSdd!* «ddSdd «djeÏdSddSd*
AdTd®d«dg£ddSd AeNµSdy¦d Ade®d* Ad«dy e£deÏd§§ddSd*
£dfTde®d¦dzdVµ £dfT Hêdz AdPLµdSd!* e£dèIg¶Lµ¦Qz-
ETd!* D¦dI¶dLµ§dÅhµa *AeNµSdy¦d Bêda DVµ¬®dy¦ddy?*. (2) 5.8.10

3320:##
DVµ¬dz He¦§d¦d §dyeSd «dg¬dzSdjNgµ* A®dVzµ DeSdèPLµd¦d*
I¶Vµ¬I¶Vµ A®dzSdy ±dTPddI¶ I¶dyPLµ* Ig¶èIj¶d dLµddy§d¦d*
Ig¶Vµe¬d¦d «de¬dSdd ±ddyêd* AdyTdeSdTÏdgVµ B§§dÏdga*
«dVµ¬dz £dfT ®d¬¬ddT* I¶d«dT «dd¦dySd ¦ddyeI¶SdIy¶*.(2) 5.8.11

Go to Top of this Page
 

3442:##
D¬dda D¦Nµ §dyè®ddSdd!* D¬de§§d¬d I¶feÏd A««dd¦dy,*
e¦d¬d®dga ±dgNµ±djVµ AdyeVµ«djeÏd!* ¦dyeNµSddSd! AeNµSdy¦d AdèeSdTy,*
e£d¬dQa D¬ddgI¶dSd e¦d¦d* e£dè®dy¹ïNµÏdg Ha §dyè«dd¦dy,*
Ig¶¬d£ddy¬d AeNµSdy¦d D¦d§ddQa* Ij¶Lgµ«ddè Ij¶TdSdy. 6.10.1

3443:
Ij¶TdSd ¦dfTdSd e¦d¬d¦ddeI¶I¶* I¶dyLgµ®d¬d A±dgTT Ig¶¬d«dy¬¬dda*
±dfTd HeTSdga e£dè¦dye«d ®d¬d®dd!* £dyS®dI¶ I¶dy«dd¦dy,*
±dyTdT ±dg¦dzÏdd«dTz ±dy¦Qf «d¬dèa* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
AdTd Ae¦§d¬d AeNµSdy¦d* D¦d AeNµ±dyT ®dPPda AèVµdSdy. 6.10.2

3444:
®dPPd «dè³I¶dyVµ AePd«dyd ®dPPdd!* «ddSd A««dd¦dy,*
HPPda §dgdg¦Qg e£deÏdIg¶a A«dg£dy!* B«dzSddyT Ae£d§de£dSdy,*
£dyPPd¬d Aèe®d «dePd§ddy¦d «dgÏd¬dzIg¶a* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
APPd¬dy! D¦d AeNµ±dyT* AeNµSdyIg¶ Ad®dd ®dyêddSdy! 6.10.3

3445:
Ad®dd Hêdd£dg D¬ddÏdz A¬dzIg¶a* A±dgTT ®ddPdd³«dy¬d,*
£df®ddSd ®ddeVµ «dVzµ§ddyeVµ¦Q e±d¬dzSdd!* e£dè«dd«ddVµ Iy¶³®dd,*
£dy®dd±dgTdVµ «dge¦dI¶Pd»ïVµ e®dèa§dga* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
§dj®ddT I¶Vµ¬I¶Vµ Aèe®d¦dzSdy¦d* §ddyè¦Qg«ddè §dgPdTdSdy. 6.10.4

3446:
§dgPdTd e¦d¦d «dT«dyVµ*A¦dyS£d Adyèe®d¬d ®d¬d®dd®ddy,*
§dgPdTySd e¦d¦d «dTe«dTe¦Nµ¦d* ¦dLgµ®dy §ddy¦d «dg£d¬®dd®ddy,*
e£dPdTdT «dyda H¦dI¶eVµè ±dyèa* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
e£dPdTdT ±dd»ïÏdg D¦d§ddQa* ±dy®d £deNµSdy ¦dyêddVyµ? 6.10.5

3447:
`HêddVyµ ¦dda «dPPdVµ¦Q* BPdz£d £dd«dTzI¶Vµ I¶dP§dQIy¶'¦dg,*
HêddVgµa e¦d¦dg B«dzSddydVµ HeÏd* BTze¢d B¦de«d¦d«ddSd,*
«dySêdd «d¦dÏdd¬d ®deVµ§ddLgµ ±dySSdga* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
«dySêdd¦d HeS£d HêddVµ* D¦d AeNµI¶Pd AeNµSdy¦d «dy®dg®d£dy? 6.10.6

3448:
AeNµSdy¦d «dye®d A«ded¦d A«dg£dy!* B«dzSddyT Ae£d§de£dSdy,*
I¶dyeNµSdd ALgµ§dgVµ DNzµSdd¦dy!* I¶dy¬dI¶ I¶e¦d®ddS§d §dyè«dd¦dy,*
±dyeNµSddT e®d¦dzI¶Vµ £df«dè¦Qy!* e£dè®dy¹ïNµÏdg Ha§dyè«dd¦dy,*
¦ddyeNµSddT §ddyVgµQga D¦d§ddQa* I¶dPd ¦ddy¬dd £ddTTy¦dy. 6.10.7

3449:
¦ddy¬dd£ddTTy¦d D¦d§ddQa* I¶dPd ®dy¦dg ¦dgPPdgPde®d¦d,*
¦df¬ddT I¶¦Nµ£d £d««dd¦dga* e¦dTz¦dd¦«dgd¦dga Be¦QT¦dga,*
±dy¬dySd I¶PPddT §d¬d±djVµ e®dèa§dga* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
«dd¬ddSd «dSdeI¶ AeNµSdy¦§dd¬d* ®d¦QdSd §ddy¬d ®ddTdSdy. 6.10.8

3450:
®d¦QdSd §ddy¬dy ®ddTdQdSd!* ®ddTd£ddS§ddy¬d ®dè®dd¦dy,*
±dy¦Qd«dTzI¶Pd ±dy»ïe¦d®ddSd* ¦dd¬£ddyVµ«dg£dy! H¦d£dgeSdTy,*
e±d¦Qd «dePdI¶Vµ §ddT¬¬dz§d §dd¬±dySd* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
A¦Qdy! AeNµSdy¦d D¦§ddQa* Ad¬deI¶¬¬dy¦d BTzSdg«dy. 6.10.9

3451:##
Ad¬d eI¶¬¬dy¦d BTzSdga H¦dg*A¬d«dy¬d «d»ïz DTz«dd§dd,*
e¦ddeT¬d §dgdVµdSd! D¬dd«dj¦dg DNzµSddSd!* Hêdz Ad³®dd¦dy,*
e¦ddeT¬d A«dTT «dge¦dI¶Pd»ïVµ e®dèa§dga* e£dè®dy¹ïNµÏdd¦dy,*
§dgd¬d Adye¦d¬¬dd AeNµSdy¦d* D¦d AeNµI¶fVµ A«d¦Qg §dgdg¦Qy¦dy. 6.10.10

3452:##
AeNµI¶fVµ A«d¦Qg §dgdg¦Qg* AeNµSdfT! ®dde³«d¦d' H¦dy¦dèVµ I¶dyLgµIg¶a*
§deNµIy¶Vµ B¬¬dd§d §dyè«dd¦dz§d* §dVµ¦dI¶ Ig¶èIj¶d dNµddy§d¦d,*
«dgeNµ§§dd¦d ±ddyêd AdeSdTÏdg£d* e£dè®dy¹ïNµÏdgIg¶ B®dz§dÏdga,*
e§deNµÏddT e§deNµÏddT ®dfeTTè¦Qg* §dyeTSd ®dd¦dgVµ e¦d¬dd®dg®dTy. 6.10.11

Go to Top of this Page
 

3464:##
I¶»ïi¬dga §dd¬dga I¶Pd £dgeSd¬deTSddVµ* I¶PPd¦dfT Iz¶I¶Vµd¬d BTzIg¶a,*
d»ïi dI¶T»ïVyµ¦dg Iz¶ Ij¶§§dga* `£dd«dTzI¶ I¶Pd' H¦dy £dVµèa,*
`HÀ¦dy £deTIy¶¦d Dêdze®dÅhµ' Hêdga* Bèe¦d¬da Iz¶ £dgVµde®dèIg¶a,*
dy»ïSd¬d §ddS¦df£d e£dè®dT¹ïÏddSd!* B®de³£dTÏdg H¦d dyeSI¶¦ddSdy?' (2) 7.2.1

3465:
'H¦d dyeSI¶¦ddSd H¦d £dd«dTzI¶ I¶PPdd! Hêdga* I¶PPdf«d¬I¶ BèIg¶a,*
`H¦d dySIy¶¦d HeT¦df£d e£dè®dT¹ïÏddSd?' Hêdga* ®dy®®dgeSdÏdgeSdÏd DèIg¶a:*
`«dg¢dySQ e®d¦dzSdy! «dgI¶§§dLµdSd' Hêdga* `«dgeI¶¬®dPPdd! £dIg¶®d£ddy?' Hêdga,*
«dg¢dySQg B®®dg¬dda DPLgµe«dVµ¦d £dVµ¦QdSd!* H¦ddy¬ddy «dgeNµeI¶¦d£dg B®dÄyµ? 7.2.2

3466:
®deĵ¬dVµ BTzSdga `«dePd®dPPdd!' Hêdga* ®dd¦d«dy ¦ddyIg¶a «dzSddIg¶a,*
`DÄhµNzµ AdgTT DeSdTy¬¬dda DPLµ* Adyè®d¦dy!' Hêdga D³VgµèIg¶a,*
`I¶eĵ¬df! DêdzI¶ I¶dPdg«ddè AèVµdSd* I¶dIg¶Ïdd! I¶PPd¦dy!' Hêdga,*
e£dĵdyeNµ «de£d³djVµ e£dè®dT»ïÏddSd!* B®de³£dTÏdg H¦d dyeSQŵdSdy? 7.2.3

3467:
Bŵdd¬d Bŵ Iz¶I¶VµdSd BèIg¶a* HVgµ¦Qg¬ddSd «dSd»ïia Iz¶ Ij¶§§dga,*
`I¶Åµ«dy I¶dQ¬d!' H¦dg «djedIg¶a* `I¶Lµ¬®dPPdd! I¶eNµSdzI¶dPd' Hêdga,*
`®dŵ®ddSd ¦dye«d ®d¬d»ïzSdd!' Hêdga* `®de¦QLµdSd' H¦dy¦dy «dSd»ïia,*
edŵ¦dy! dyVgµ¦df£d e£dè®dT¹ïÏddSd!* B®de³£dTÏdg H¦d ede¦QÏddSdy? 7.2.4

3468:
ede¦QIg¶a e£d±dzIg¶a £dyèa Iz¶ Ij¶§§dga* `e£dè®dTNï I¶Ïdg³VµdSd!' Hêdga
®de¦QIg¶a,* Ad»ïy «dVzµI¶ I¶PPdfT «d¬I¶* `®de¦QLµdSd' H¦dy¦dy «dSd»ïia,*
Ae¦Q§§ddy£dg A®dgPd¦d DNµe¬dLµ¦£dd¦dy!* A¬dzI¶Lµ¬d I¶Lzµ¦Q AdT«dg£dy,*
de¦QÏdg D¦d dTPda dd®d£dy ®de¬dÏd* £dzSd¬dz «dzSd¬d dyS£dd¦dy! 7.2.5

3469:
`«dzSd¬dyS£dg Hêdz «d¦daI¶®d¦£dd¦dy!' Hêdga* `«dd «ddSd¦dy!' Hêdga,*
`dySSd®ddSd «dePdSdy!' Hêdga* `£dPd §dg¦d¬djVµ e£dè®dT¹ïÏdg³VµdSd!' Hêdga,*
`®dySSd®ddVµ £dPLgµ d»ïidI¶Ta e®d¬¬dy¦Qga*e®dPPddyT «dg£d¬d!' Hêdga,*
§dzI¶dyVµ §dda§dPdzSddSd! B®dVµ e£dTÏdèVµdSd* §dde®dSdy¦d dySd§dd¬dQg®dy. 7.2.6

3470:
`§dd¬d Qg¦§d»ïVµ B¦§d»ïVµ §dLzµÏddSd!* §deTT¬ddT §dTTe¦d¦dd¦dy,*
I¶d¬ddI¶TÏddSd! I¶Lµe¬dLµNï I¶dyPLµ* I¶Lµ¬®dPPdd! I¶PPdPdy!' Hêdga,*
`dy¬I¶dyVµ £dP§dg¦d¬djVµ e£dè®dT¹ïÏddSd!' Hêdga* `H¦d £dfÏd¦dy!' Hêdga,*
I¶dy¬d«dd «dVzµI¶Pd §de¦d«d¬I¶ BèIg¶a* HêdgNzµI¶ I¶dy«dVµI¶ I¶dyVgµ¦Qy. 7.2.7

3471:
`I¶dyVgµ¦Qg ®dd¦d®ddÄhµ' Hêdga* Ig¶¦dye¦QI¶ I¶dye¦dTz I¶dÏd®d¦d! Hêdga,*
AVgµ¦QdyVgµa Ade®d A¦d¬d®dy®®dgeSdIg¶a* `A¢d¦d ®dPPd¦dy!' Hêdga,*
HVgµ¦Qg«dy¬d ¦ddyeI¶ B«dze§§d¬dVµ BèIg¶a* `HÀ¦dy ¦ddyIg¶Iy¶¦d?' Hêdga,*
dyVgµ¦QLµa §dg¦d¬djVµ e£dè®dT¹ïÏddSd!* H¢dySIy¶¦d He¦Qè «ddÄyµ? 7.2.8

3472:##
`He¦Qè«dd³dyT «dd®d¦dy!' Hêdga* `HêdgNzµ Ade®dSdy!' Hêdga,*
`e¦de¦Qè HeSdTTd¬d BLµ¦Qg ¦df I¶dyPLµ* e¦d¬d«ddVµ Iy¶³®d¦dy!' Hêdga,*
`A¦dgè®dyVgµa £dVgµe®d ¦df I¶dyPLµ* AdS«ddVµ A¦§d¦dy!' Hêdga,*
£dy¦d eQè®dT»ïa I¶dyeSd¬I¶dyPLµd¦dy!* £dyeVµeI¶¬dy¦d «dgeNµ®dg B®dVµ £d¦dIy¶.(2)7.2.9

3473:
`«dgeNµ®dg B®dVµ £d¦dI¶dy¦deTeI¶¬dy¦d' Hêdga* `«dj®dg¬dI¶deVµSdy!' Hêdga,*
`I¶eNµI¶«dVµ I¶dy¦dzd dLzµSd¦dy!' Hêdga* `¦dd¦«dgI¶I¶ I¶Lµ®dgVyµ!' Hêdga,*
`®deNµ®dgNzµ ®dd¦ddyT £d¬dz®d¦dy!' Hêdga* `®dPd e£dè®dT»ï¦dy!' Hêdga,*
AeNµSdLzµSddQdVµ §ddye¬d®dVµ APdgeI¶ ALzµ¦Q¦dVµ* «dgeI¶¬®dPPd¦d AeNµSdy. 7.2.10

3474:##
«dgeI¶¬®dPPd¦d AeNµSdz ALzµ¦Qg AèVµ djeNµ DS¦Q®d¦d* «ddyS§dg¦d¬d §ddyè¦d¬d,*
£dgeI¶¬®dPPdÏdj¦dfd dy§§d¦d* ®dP§ddyeVµ¬djVµ ®dPIg¶èIj¶d dLµI¶dy§d¦d,*
«dgeI¶¬®dPPd¦d AeNµ«dy¬d ddyêdddy¬«dd¬dz* AdeSdTÏdg B§§dÏdga ®d¬¬ddT,*
«dgeI¶¬®dPPd ®dd¦dÏdg B«dzSd®dT djVµ B觧dT* §dyeT¦§d ®dy³VµÏdy. (2) 7.2.11

Go to Top of this Page

3662:##
¦dyNgµ«ddI¶eNµ«dz dyS®dy¦©ddy¬d* A®d¦dz I¶è£d ®de¢dÏdg*
£dNgµ«ddTTTT £dfI¶e£ddVµ* «dgTèa £de®d¦Q de£de¦d¦dz¦Qd¬d*
I¶dyNgµ«dde®d¦dzSdy¦d A®d¦deNµSddT AeNµSdy* Ij¶Ngµa B£dg®d¬¬dd¬d*
e®dNgµ«ddTy¦©d£dy¦d? A¦Qdy!* e®dSd¦d «dj®dg¬ddg §dyeT¦dg«dy? (2) 8.10.1

3663:
e®dSd¦d «dj®dg¬ddg §dyeT¦dga§ddyS£d* £dd¦dy £dd¦dy Ad¦dd¬dga*
§dgSd¬d «dyI¶a§ddy¬d e£dè«dye¦dA««dd¦d* §dg¦dz§djNï I¶Vµ¬deNµI¶fVµ*
dSd«dy AeNµ«dz £d¬dze¦d¦ddT* e£dèÏddVµ ®dPde»ï*
B««dzSdy §dSd¦dy B¦©da Sdd¦©dyTT£dg* Dè«ddy §dde®dSdy¦dgIy¶? 8.10.2

3664:
Dè«ddy §dde®dSdy¦dgIg¶* B®dg¬dda «dj¦dga DLµeêdTzSd*
edè«dd«dye¦d e¦de«dÏd* H¢dy¦Qd«dTzI¶Pd e£dèIg¶TVµ¦d*
¦dè«dde®dTz¦ddPd «d¬dTeNµI¶f³§d* §dgIg¶£d¬d Ae¦d A®d¦deNµSddT*
edè«dd «de¦ddTdSd HêdzAd¦NµdT* B»ïy e£deTSd®dy. 8.10.3

3665:
B»ïy e£deT¦QyIg¶ BVµIg¶TTy¦d!* Bè«dde¦d¬da «dg¦dg¦Ngµe«d³¦Q*
dy»ïdy¬dÏd §d®dVµ®ddSd* dy¦Qd«dTzI¶Pd Hêd««dd¦d*
§ddy»ïyVµ §dgI¶³I¶Vµ ®ddSd®ddS§d* §dg¬d¦ddyVµ ®deNµ®dg H¦«d¦dÏd£ddSd*
A»ïySd «d¬ddVµ Iz¶Sd®ddSd* ®deVµ§dŵdyLµ AèeVµ¬dy? 8.10.4

3666:
®deVµ§dŵdyLµ A賧dyTè* «ddSd¦d I¶dy¬d «d¬dTeNµI¶fVµ*
dgeVµ§dŵdyNgµa dgLµddye£d ®dy³VµÏdg* B¦©dgTTgBè¦Qd¬dga*
BeVµ§dŵdyNgµa DLµe¬de¦de¬§dT¦Qg* £d¢dfT Sdd¦dTè*
«ddyeVµ§dŵdyNgµa I¶e®dSd«dg£da* ¦dgI¶ed Dè«ddy «dgVgµ£dg«dy? 8.10.5

3667:
¦dgI¶ed Dè«ddy «dj®dg¬ded¦d* ®dfNgµ §dyè £d¦dyeVµ¬d*
§dgI¶dy««dgI¶Ïd I¶eVµTŵ* §ddyêddeVµIz¶ Hêd««dd¦d*
e¦ddd dya§de»ï HeTe®deVµdVµ* ¦df¦Nµ AdgTT DeSdTy¬¬dda*
£ddÏdgPLgµVµ¬dga §dgLµ§ddd¦d* §dyeTSd £de¦d«dd§d §dgI¶Vyµ? 8.10.6

3668:
£de¦d«dd§d §dgI¶Vyµ H¢¢dd¦dga* e¦dIg¶a §deNµSdd£d £dd¦Qdye¦d*
«dge¦d«dd§d e§dT«d «dg£de¬®dÏddSd* D¬dda «dj¦dga «dgVzµe§§dÏd*
£de¦d«dd£d £dyS®d£d £deVµTeNµI¶f³§d* §dgIg¶£d¬d Ae¦d A®d¦deNµSddT*
¦de¦d«ddI¶ I¶¬de®d B¦©d«dy* ¦ddVgµa ®ddSI¶ ¦d»ïÄyµ. 8.10.7

3669:
¦ddVgµa ®ddSI¶ ¦d»ïÄhµ* ¦deVµ¦dfI¶ I¶Nµ¬dz§d §dNzµÏdg*
£d¦£ddVgµa £ddyVgµa «dgeNµdVgµa* d«d¦d B¬dd£d §d¬d§dTe§§d*
¦dfVgµa §dNµ§djNï I¶§ddI¶d®dga* e¦dTz§dêddeSdeTT¦d*
I¶dyVgµ«dgLzµSd «dePd«d¬dz§ddy¬d* eI¶Nµ¦Qd¦d £d«ddVµ Ij¶Åµ«dy. 8.10.8

3670:
£d«ddVµ Ij¶Åµ ®de¬®d¦dzSdz* ¦ddd¢d dySSdga de£d«djeÏd*
A«dI¶dyVµ AdeVµ d»ïi®ddVµ* e®d¬£dPLµde£d §d¬§dNzµSd¦d*
Ig¶«dT¦d I¶dy¬d Hz»ïPdz®dy³£dd£dz* I¶dye£d¬d AeNµSddQa*
£d«ddVµ £d«ddVµ £d«ddVµda* de£dTy ®ddSI¶ £de«dSdyIy¶.8.10.9

3671:
®ddSI¶ £de«dSdyIg¶* EeVµ£ddyéeVµ EeVµ*«ddddSdda-
§djI¶dyVµ «dye¦d ¦dd¦dg£ddyVµ* §ddyêddeVµIz¶ Hêd««dd¦d*
¦dfI¶e«d¬¬dd AeNµSddQa* AeNµSddT AeNµSddT AeNµSddT H¹ïdyI¶Vµ*
A®dIy¶ Ig¶eNµdVµdSd dy¬¬dga* ¦d¬¬d I¶dyLµ§ddLyµ. 8.10.10

3672:##
¦d¬¬d I¶dyLµ§ddÅhµ D¬dd»ïVµ* «dje¦d¦dg³Vgµa £ddeêdTz¦Q*
Ae¬¬dI¶ I¶«d¬dI¶ I¶PPd¦dz* A¦QPd Ig¶èIj¶d dNµI¶dy§d¦d*
ddy¬¬d§d §dŵ AdeSdTÏdgVµ* B®dzSdga §dÏdga ®d¬¬dddVµ*
¦d¬¬d §d£dÏdd¬d «d¦dz®dd³®dT* I¶dy¦Nµ §dye¦NµT «dI¶Vyµ. (2)8.10.11

Go to Top of this Page

3772:##
«dd¬dz¦dePPd£d* £ddyVgµ£dyVgµe«d¦ddy e®d¦dzIy¶Lµ*
I¶d¬dz«dd¬dz* I¶«d¬d«d¬dT BÅhµ ¦dfT*
®dy¬dz«ddy£dga «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTÏdg*
Ade¬d¦«dy¬dd¬d A«d¦£dd¦d* AeNµBPdzdVyµ. (2) 9.10.1

3773:
I¶³Vµe®dVgµa «d¬deTÅhµ* ¦dfeTTz¢dge«d¦d*
¦de³Vµdyèa ®dSd¬djVµ* eI¶Lµe¹ï¦©dgLzµ*
®dye³VµSdyS¦£d «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgT«dge³Vµ*
¦ddVgµa£ddyVgµ£dg HVgµe«d¦ddy £ddy¦NµTy! 9.10.2

3774:
£ddy¦NµT ¦dg¦£da* QgSd§ddyI¶¦dfT HI¶«ddSd*
e®d¦Ngµ®ddLµd«d¬deTÅhµ* ¦dfeTTz¢dge«d¦d*
®d¦Ngµ§ddLgµa §ddyeVµ¬djVµ* e£dèI¶PPd§dgTÏdg A¦Nµ®ddPd¦d*
A«dT§dyè«dd¦dzSdy. 9.10.3

3775:
«dd¦dz¦ddyeI¶* «dLµe§§dêdz£d¦d Iy¶³®d¦dz*
£dy¦dz®ddLµd«d¬deTÅhµ* ¦dfeTTz¢dge«d¦d*
®dd¦dzD¦£dga «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTa*
£ddêdSd¦£d §dyè«dd¦d* dTPd«dddg«dy. 9.10.4

3776:
dTPd«ddIg¶a* £d¦d£ddVµ ALzµ¦£ddIy¶¬¬dda*
«dTPd«dd¦dd¬d* ®dzIg¶¦£da I¶dyLgµIg¶ae§dTd¦d*
ATPd«dz¦£d «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTa £dTePdSddVµ¦d*
£d¦d£d¦©dIg¶ A¦§dddg«dy. 9.10.5

3777:
A¦©d¦ddIg¶a* £d¦d£ddVµ ALzµ¦£ddIy¶¬¬dda*
dya§ddy¦ddI¶Ïdg* A®dgPd¦dgLµ¬d I¶f¦Nµ®d¦d,
¦d¦©ddy¦dyS¦£d «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTÏdg A¦©d¦d*
¦ddVgµa £d¦d* «dySSdIg¶ «dySSd¦dy. 9.10.6

3778:
«dySSd¦ddIg¶a* e®dèae§d£d £ddyVgµ®ddIy¶¬¬dda*
§ddySSd¦ddIg¶a* §dgT«dy £ddyVgµ®ddIy¶¬¬dda*
dyeSSd¬®ddVzµSdgI¶Vgµa* e£dèI¶PPd§dgTÏdg HzSd¦d*
AdI¶ÏdPdz§§dddÄhµ AePdSd¦dy. 9.10.7

3779:
AePdSd¦ddIg¶a* £d¦d£ddVµ ALzµ¦£ddIy¶¬¬dda*
e§dePdSdgaddTd* e§dTe®dIy¶LgµÏddVgµa*
«dePd§ddy¦d HS¦£d«de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTa §dePde«d¦d*
¦ddVgµa §dT«dyeŵ£d¦d §ddQ«dy. 9.10.8

3780:
§ddQa¦ddVgµa* §dePdSd£d £dePdSdgae§dePd*
H£daddTd* H¦dIy¶¬d Be¦dSdy¦dgTz?*
®dy£d¦dd®dT e®dèa§dga* e£dèI¶PPd§dgTÏdg Ade£dSdd¦dz*
ALzµ¦£ddIg¶ A¬¬d¬d B¬¬dzSdy. 9.10.9

3781:
B¬¬dz A¬¬d¬d* H¦dIy¶e¬de¦d H¦dgTz?,
Ae¬¬d«dd£dT A«dèa* e£dè«dde©d¦d¦d*
I¶e¬¬d¬d HS¦£d «de£d³djVµ* e£dèI¶PPd§dgTa ddy¬¬d*
¦ddVgµa £dgSdT §ddLgµddTd®dy. 9.10.10

3782:##
§ddLgµddTd* e®d¦dz§dTTT ®dy¦Ngµ®dfT*
«ddLµ¦dfLgµ* Ig¶èIj¶dLµI¶dy§d¦d*
ddy¬d §ddLµ¬dd¦dQe«dVµ* AdeSdTÏdgVµ B§§dÏdga-
§ddeNµSddeLµ* §dePde«d¦d A®d¦d £dd³I¶Vyµ. (2) 9.10.11

Go to Top of this Page

3871:##
dje³®ddga §dePd«dgeI¶¬d* £djeTSda «dgVµeI¶¦d*
Ad³I¶Nµ¬d A¬dze£dTz* Iz¶SdyLgµÏdg AdeNµ¦d*
H³§ddyeVµ¬dga* ®dVµ«dHe¦QSd Hêd§§d¦d*
®dd³§dgI¶Vµ ¦ddTPd¦d* £d«dTzI¶ I¶PLgµI¶¦Qy. (2) 10.9.1

3872:
¦ddTPd¦d £d«dTzI¶ I¶PLgµI¶¦Qg* ¦d¬¦df«dgeI¶¬d*
§djTPd §ddyIg¶Nµa* §djeTÏdg DSde®dePPd¬d*
¦dfTePd I¶Nµ¬I¶Vµ* e¦d¦ddÏd¦d* ¦dyLgµ®dTz£d-
£ddyTPda e¦dTzÏdg* H»ïia £ddyVgµ£d¦dè¬dI¶H. 10.9.2

3873:
£ddyVgµ£d¦dT D¬dI¶dVµ* £dj§d¦d¬d «d¬d«dVzµ-
§ddyeVµ®d¦dT* §djeVµSd¦dg AVµ¦Q®d¦d £d«d«dgêdy*
HVgµe«d¦dy¦dg Bè«dèe»ïdzÏd¦dT* «dge¦d®ddVµ*
®deVµeSd£dg ®dzIg¶¦QIg¶ H¦dg* ®d¦£dg He£dTy. 10.9.3

3874:
He£dTye£dT B«dzSd®dT* Bèe§§dNµa ®dIg¶Ïd¦dT*
I¶e£dT®dT®dT®dT* Iz¶eêdTz I¶deŵ¦dT*
Ae£dIg¶T¬d «dgTd»ïVµ* A¬dzI¶Nµ¬d «dgVµI¶dyÏd*
«d£dge®deT £dgVµdS«dgeNµ* «dd£d®d¦d £d«dIy¶. 10.9.4

3875:
«dd£d®d¦d £d«dTy¦dg* ®ddde¬d¬d ®dd¦d®dT*
§ddy£dge«d¦d H«de£dNµa* §dgIg¶£dgI¶ ®dy¦d¬dga*
I¶f£d»ïVµ §ddeNµ¦dT* eI¶êdTT Iy¶èNµdVµ*
®dy£d¦d¬d ®ddSd®dT* ®dye³®dSdgVµ «dNgµÏdy. 10.9.5

3876:
®dye³®dSdgVµ «dNgµÏd¬dga* e®dTzI¶«dVµ ¦dèa§dgIz¶*
I¶dVµ»ïVµ ®d¬da§dgeT* I¶¬d¦QgH»ïia BdzÏd¦dT*
AdVgµe«d¦I¶Vµ ®dd¦dI¶a* AdeVµSdd¦d £d«dT H¦dg*
®ddVµdyPd I¶P«dNµ¦QzSdT* ®dde³Ïd¦dT «deI¶³¦Qy. 10.9.6

3877:
«dNµ¦QzSdT ®dd³Ïd¬dga* «dè£dèa ®ddgI¶Vgµa*
£ddyLµ¦Qg H»ïia* £ddyeÏdTa ±ddye¬¬d¦dT* £ddyLgµI¶Nµ¬d-
eI¶Nµ¦Q H¦Iy¶±d®d¦d* eI¶VµTdyeVµ «dePd«dgeNµ*
Ig¶Nµ¦Qz H¦I¶dy®d¬d¦d* Ig¶eNµSdeNµ SddIy¶. 10.9.7

3878:
Ig¶eNµSdeNµSddT B®dT* I¶dye®d¦Q¦d Q¦dIy¶¦dg*
«dgeNµSdgNzµ ®dd¦d®dT* «dgTz«dgTz He£dI¶dy³Vµ*
I¶dyeNµSdePd ¦dyLgµ«de£dVµ* I¶dy§dgTa Ig¶èeI¶¦dT*
®deNµ®dgNzµ «dd£d®d¦d* ®dzIg¶¦Qa §dgI¶®dy. 10.9.8

3879:
®dzIg¶¦Qa §dgIg¶£d¬dga* ®ddde¬d¬d ®dd¦d®dT*
®dzIg¶¦Q¦d £d«dTy«dT* H«de£dNµa §dgIg¶£dy¦dg*
®dzIg¶¦QÏdg A«dTèa* «dge¦d®dèa e®dSd¦Q¦dT*
®dzIg¶¦Qa §dgIg¶®d£dg* «dPPd®dT e®de£dSdy. 10.9.9

3880:
e®de£d®dIz¶ §dgIg¶¦Q¦dTy¦dg* ¦d¬®dye£dSdT*
§de£deSde¦d¬d §dde»ïe¦d¬d* §dd£d»ïVµ I¶Vgµe®d¦dT*
e¦de£dSdga ¦d±dgPPd«dga* e¦dTzIg¶Nµ e®dVµI¶«dga*
«de£d«dgI¶ «dNµ¦QzSdT* He¦Q¦dT ®d¦Qy. 10.9.10.

3881:##
®d¦Q®dT He£dI¶dy³Vµ* «dd«dePd «d¦Nµ§dÏdg*
A¦Qe«d¬d §dyeT¦©dÏdg* AeNµSdTdyNgµ Bè¦Q«dz*
I¶dy¦Q¬dT §ddyeVµ¬d* Ig¶èIj¶dNµI¶dy§d¦d* ddy¬d-
d¦Q»ïVµdeSdTÏdg* B®dz®d¬¬ddT «dge¦d®dTy. 10.9.11

Go to Top of this Page

§dÏdda e£dè«ddyeVµ

3882:##
«dge¦dSdy!¦dd¦«dgI¶¦dy!* «dgI¶PPd§§dd* H¦§ddy¬¬ddI¶-
de¦d®ddS£d* £dd«dTzI¶Pd I¶è«ddePdI¶«dH H¦d³®dd!*
£de¦dSdy¦ddèeSdTy!* H¦£d¬dz e«ddzSddSd ®de¦QÅhµ*
Be¦d¦dd¦d §ddyI¶¬ddyÅyµ¦d* Ady¦dg««ddSd¢d dySSdy¬d HêdzSdy. (2) 10.10.1

3883:
«ddSdadySSdy¬d Hêdz* De¦Qè«dd®dÏdg «dd¬dz¦d»ïz*
®dddadySd §dj»ïiVµ¬ddVµ* e£dè®ddPdz e¦dêddPdz I¶¦NµdSd*
¦dy±da±dyS£dg DêddyNgµ Hêdz* DBT ®dyeTe¦d Ady¦ddI¶®dy*
Ij¶d¢dySSdd£dg I¶dyPLµdSd* HêdzIj¶e®dd I¶dy³VµdSd ®d¦Q¦Qdy! 10.10.2

3884:
Ij¶e®dI¶dy³VµdSd ®d¦Q¦£ddy!* H¦§ddy¬¬ddI¶ I¶è«ddePdI¶«dy!*
Ade®ddgAdyT §dTèI¶dya§dg* e¦dêd¬dd¬d AeTeI¶e¦d ¬dy¦Sdd¦d*
«dye®dÏddyVgµa e§dT«d¦d e±d®d¦d* Be¦QT¦d Ade£dIy¶¬¬dda*
¦dde®dI¶ I¶«d¬d «dg£deI¶Vµ»ïy!* Da§dT A¦Q£dg®dy. 10.10.3

3885:
Da§dT¦QPd §ddVyµSddy!* A£d¦dge³«ddz ¦dfSdySddy*
Aa§dT ¦dddye£d!* AQ¦dgVµ e§dT«d¦d AT¦d ¦df*
Da§dèa Sdd£d®dèa §dNzµÏd* «dge¦d®d¦d A®dêdf*
Ha§dTa ±dde£dI¶¬dgTè* Hêdz§§ddyT e®deLµNµÅµdSdy. 10.10.4

3886:
§ddyTe®deLµNµÅhµ Hêdz* ¦df§dgTa§ddyI¶¬dgTTd¬d* e§dêdzSdd¦d-
AdTzI¶dyPLgµ HÏdzSd¦Qdy!* H¦d£dy¦©d£dy¦d? Sdd¦dy¦©d£dy¦d?*
£dfT Bèa§dg¦Nµ ¦dfT£dg§ddy¬d* H¦ddèeSdTz-
AdT§§dèI¶* H¦dIg¶ AdTd®d«dg£dd¦ddSdy. 10.10.5

3887:
H¦dIg¶ AdTd®d«dg£ddSd* H¦d£dde®dSdz BêdgeSdTz*
«d¦dI¶dTd«dz «deêd De¦NµÅµdSd* Be¦dSdgPLµdyeVµSddSd*
§dg¦dI¶dSdde¦dTÏd* §dg¦NµTfI¶I¶Pd ±dy»ïe¦d®ddSd*
D¦dIy¶Ig¶a I¶dy¬d«d¬d§§dd®dzIg¶* A¦©dd! H¦d¦©dySddy! 10.10.6

3888:##
I¶dy¬d «d¬d§§dd®dzIg¶ A¦©ddeI¶Sd* H¦d A¦©dySddy*
¦df¬d®dTz BT¦Ngµ e§dTzI¶e®®d* e¦de«d¦Q £ddy§§d*
I¶dy¬d ®dTdI¶«ddy¦ddSd* e¦d¬daI¶dyeŵNzµI¶ I¶dy¦Nµ H¦QdSd*
¦df¬dI¶ I¶Nµ¬I¶Nzµ¦£ddSd!* Dêdz§§dyTè Be¦d§d §ddyIg¶®d¦ddy? (2) 10.10.7

3889:
§dyeTTe¦d§d §ddyIg¶®d¦ddy* Dêdz H¦d Qe¦d§§dyèeSdTz*
DTT Bèe®d¦dzSddSd* DeSdTdS§d §dSd¦ddSd A®dzSddSd*
«dgTTza «dj®dg¬dIg¶a* §dy覣djTdS£d £djeTT¬§dgIg¶*
«dgTTI¶ I¶T¦QdyeVµÏddSd!* H¦«dg£d¬d £de¦de®dÏdySddy! 10.10.8

3890:
«dg£d¬£de¦d e®dÏdySddy!* «dgVgµ«dj®dg¬dI¶de£dI¶ Iy¶¬¬dda*
«dg£d¬£de¦d DêdzSdgêdz* H¦dz¦ddVµ ®d¦Qg Ij¶Lgµ®dêdd¦d?*
«dg£d¬£de¦d A»ïie«d»ïia* «dgVgµ«dgTèè®ddVµ §ddVµdSd*
«dg£d¬£de¦d ±dj³¦Q I¶¦dd³¦QgSd¦Q* «dgeNµe®d¬dfSddy! 10.10.9

3891:##
dj³¦Q I¶¦dd³¦QgSd¦Q* «dgeNµe®d¬d §dyèa §ddVyµSddy*
dj³¦Q£de¦d¬d §dyeTSd* §dT¦d¦d «d¬dddy£dfSddy*
dj³¦Q£de¦d¬d §dyeTSd* ±dgNµ¢dd¦d B¦©d«dySddy!*
dj³¦Q£de¦d¬d §dyeTSd* H¦d A®dd®dTd dj³¦£ddSdy! (2) 10.10.10.

3892:##
A®dd®dTd ±djVµ* AeTSdz ASd¦dz AT¦dz A¬deTT*
A®dd®dTè ®dfLgµ§dyTT* Ig¶èIj¶T ±dNµI¶dy§d¦d ±ddyêd*
A®dde®d¬d A¦£dde£dI¶Vµd¬d* B®dzSddeSdT«dga* «dgeNµ¦Q-
A®dde®d¬d A¦£dde£d B§§dÏdg AeT¦£ddT* e§dT¦£ddT DSd¦Qy. (2) 10.10.11

¦d««dd³®ddT e£dè®deNµdVyµ ±dTPda 


Devanagari indexpage Main prabandham page Home email me
Go to Top of this Page